Одобрените предложения са по четири мерки от Програмата за развитие на селските райони: 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи", 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности", 321„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", 322 „Обновяване и развитие на населените места". Точният размер на субсидията възлиза на 6 244 019 лева. Осем проекта по мярка 226 ще получат 3 496 528 лева. В шест общини ще бъдат построени пунктове за наблюдение с високотехнологични кули и системи за превенция и ранно оповестяване за противопожарна защита. Другите два проекта предвиждат презалесяване и почистване на гори, пострадали от пожари и снеголом. Седем проекта спечелиха финансиране по мярка 223. Те са подкрепени с 1 831 352 лева. Шест общини планират да залесят горските територии с широколистна растителност, а Стралджа ще инвестира средствата в засаждане на черен бор. С 658 724 лева от ПРСР са подкрепени и две инвестиционни предложения по мярка 321. Народно читалище „Никола Й. Вапцаров" в общ. Вълчедръм ще бъде ремонтирано, а общ. Сливница ще се сдобие със спортен шахматен клуб. ДФ „Земеделие" одобри и проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" за реконструкция на Народно читалище „Тодор Драганов Пашкулов - 1928" в общ. Хисаря. Субсидията за него е в размер на 257 415 лева.
виж цялата статия