За първите два месеца от началото на годината по проекти по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) са изплатени 12 572 508 лв. Финансираните дейности са насочени към подобряване на държавната политика за таксите, развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация, както и за усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното му управление. Част от средствата са предназначени за създаването на капацитет за провеждане на студентски стажове в държавната администрация; за въвеждане на комплексно административно обслужване и  предоставяне на качествени услуги за гражданите и бизнеса; за предоставянето на нови електронни административни услуги и гарантиране на прозрачно управление както в централни структури на държавната администрация, така и на местно ниво. От стартирането на програмата до момента са договорени 276 110 155 лв., или над 78% от бюджета на ОПАК, и са изплатени 146 322 391 лв., или близо 42% от общия бюджет на програмата. До момента са отворени 75 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подадени са близо 2100 проектни предложения, сключени са над 450 договора с над 240 различни бенефициенти - представители на държавната администрация на национално и регионално ниво, на съдебната система и структурите на гражданското общество.
виж цялата статия