Над 6 млн. лв. ще получат 80 нови проекта на централни и областни администрации от оперативна програма „Административен капацитет". Това са одобрените проекти по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08. Целта на процедурата е повишаване на професионалната компетентност на служителите чрез специализирани обучения, отговарящи на нуждите на съответната администрация. Проектите са на стойност от 20 000 лв. до 90 000 лв. Това предполага улеснени процедури по Закона за обществените поръчки и избор на изпълнител. Бенефициентите разполагат с 12 месечен срок, в който да изпълнят заложените дейности и да отчетат постигнатите резултати. Списъкът с одобрените проекти е публикуван на Интернет-страницата на Управляващия орган.
виж цялата статия