В Официалния вестник на ЕС от 10 декември е публикувана покана за представяне на предложения по Програма „Младежта в действие" (2007 г. - 2013 г.). Подробните условия по отношение на поканата могат да бъдат намерени тук.

Общите цели на Програмата „Младежта в действие" са:

 • да насърчава активното гражданско поведение на младите хора като цяло, и по-специално тяхното европейско гражданско поведение;
 • да развива солидарност и насърчава толерантност между младите хора, по-специално с цел засилване на социалното сближаване в Европейския съюз;
 • да насърчава взаимното разбирателство между младите хора в различните страни;
 • да допринася за развитие на качеството на системите за подпомагане на дейностите на младите хора и на възможностите на организациите на гражданското общество в сферата на младежта;
 • да насърчава европейското сътрудничество по въпросите на младежта.

Тези общи цели ще бъдат изпълнявани на равнище проекти, като се вземат предвид следните постоянни приоритети:

 • европейско гражданско поведение;
 • участие на младите хора;
 • културно многообразие;
 • приобщаване на млади хора в неравностойно положение.

Освен горепосочените постоянни приоритети, могат да се определят и годишни приоритети по програмата, които да бъдат публикувани на уебсайтовете на ЕК, изпълнителната агенция и националните агенции.

За 2011 г. годишните приоритети са следните:

Европейска година на доброволчеството

Този приоритет има за цел да насърчи проекти, посветени на популяризирането на смисъла и значимостта на доброволчеството като вид активна ангажираност и като средство за усъвършенстване или подобряване на способностите за лично, социално и професионално развитие.

Безработица сред младите хора

Този приоритет има за цел да насърчи проекти, с които се окуражава достъпът на безработните млади хора до Програмата „Младежта в действие". Приоритет ще бъде даден на проекти, занимаващи се с въпросите на безработицата сред младите хора и/или насочени към стимулирането на мобилността и активното участие в обществения живот на безработните млади хора.

Приобщаващ растеж

Този приоритет има за цел да насърчи проекти, които се занимават с въпросите на бедността и маргинализацията. Те трябва да насърчават осведомеността сред младите хора за това как да бъдат разрешавани тези въпроси и ангажираността им с тях за изграждането на общество, в което всеки има своето място. В този контекст ще се обърне особено внимание най-вече на приобщаването на младите мигранти, на млади хора с увреждания и - където е подходящо, на млади хора от ромски произход.

Предизвикателства пред света, свързани с околната среда и измененията на климата

Този приоритет има за цел да насърчи проекти, насочени към повишаване на осведомеността и мобилизацията на младите хора по отношение на световните предизвикателства, свързани с околната среда и измененията на климата. Цели се да се насърчи развитието на по-екологично мислене и поведение сред младите хора и младите работещи, както и сериозно отношение от тяхна страна към по-устойчиво развитие.

Изобретателност и предприемачество

Този приоритет има за цел да насърчи проекти, най-вече младежки инициативи, насочени към стимулирането на творческите способности на младите хора, въображението и оригиналността им, готовността им да поемат рискове и находчивостта им за постигането на икономическите, политическите, социалните цели и целите, свързани с околната среда.

Година на младежта „ЕС - Китай" (само за действие 2 и поддействие 3.2)

Освен предвиденото до момента, в рамките на действията, по които ще се работи в сътрудничество с други партниращи държави в световен мащаб, се обръща особено внимание на проекти, насочени към насърчаването на диалога, сътрудничеството и обмяната между ЕС и Китай в областта на въпросите, свързани с младите хора, като начин да се допринесе за Годината на младежта „ЕС и Китай" (2011 г.).

За постигане целите на Програмата „Младежта в действие" са предвидени пет оперативни действия. Тази покана се отнася до подкрепа за изброените по-долу действия и поддействия:

Действие 1 - Младежта за Европа

 • Поддействие 1.1 - Младежки обмен (с продължителност до 15 месеца)

  Младежкият обмен дава възможност на групи от млади хора от различни страни да се срещат и да опознават взаимно културите си. Групите планират заедно своя младежки обмен по тематика от взаимен интерес.

 • Поддействие 1.2 - Младежки инициативи (с продължителност от 3 до 18 месеца)

  Подкрепят групови проекти, разработени на местно, регионално и национално равнище. Чрез тях се подкрепя и изграждането на мрежи от сходни проекти от различни страни с цел засилване на тяхното европейско измерение и насърчаване на сътрудничеството и обмена на опит между младите хора.

 • Поддействие 1.3 - Младежки проекти за демокрация (с продължителност от 3 до 18 месеца)

  Те подкрепят участието на младите хора в демократичния живот както на тяхната местна, регионална или национална общност, така и на международно равнище.

Действие 2 - Европейска доброволческа служба

Действието подкрепя участието на младите хора в различни видове доброволчески дейности както в Европейския съюз, така и извън него. По това действие младите хора вземат индивидуално или групово участие в неплатени доброволчески дейности с идеална цел в друга страна (с продължителност до 24 месеца).

Действие 3 - Младежта по света

 • Поддействие 3.1 - Сътрудничество с държави, съседни на Европейския съюз (с продължителност до 15 месеца)

Това поддействие подкрепя проекти със съседни партньорски държави, а именно младежки обмен и проекти за обучение и работа в мрежа в сферата на младежта.

Действие 4 - Системи за подкрепа на младежта

 • Поддействие 4.3 - Обучение и работа в мрежа на ангажираните в работата с младежи и младежки организации (с продължителност от 3 до 18 месеца)
Това поддействие подкрепя по-специално обмена на опит, експертни познания и добри практики, както и на дейности, които могат да доведат до дълготрайни качествени проекти, партньорства и мрежи.

Действие 5 - Подкрепа за европейско сътрудничество в сферата на младежта

 • Поддействие 5.1 - Срещи между млади хора и отговарящите за политиката за младежта (с продължителност от 3 до 9 месеца)

Това поддействие подкрепя сътрудничество, семинари и структуриран диалог между младите хора, ангажираните в работата с младежта и отговарящите за политиката за младежта.

Допустими кандидати

Заявления могат да се подават от:

 • организации с идеална цел или неправителствени организации;
 • местни, регионални публични органи;
 • неформални групи от млади хора;
 • органи, действащи на европейско равнище в сферата на младежта;
 • международни организации с идеална цел;
 • организации със стопанска цел, организиращи прояви в сферата на младежта, културата или спорта.

Кандидатите трябва да бъдат законно установили се в една от страните по програмата или съседните партньорски страни в Западните Балкани.

Някои действия по програмата обаче са насочени към по-ограничен кръг организатори. В ръководството за програмата е определено подробно кои са допустимите кандидати организатори за всяко действие/поддействие. То може да бъде намерено на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура" .

В програмата могат да участват следните страни:

 • държавите-членки на ЕС;
 • държавите от ЕАСТ, които са страна по споразумението за ЕИП, в съответствие с разпоредбите на посоченото споразумение (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия);
 • страните - кандидатки, които имат предприсъединителна стратегия в съответствие с общите принципи и общите условия и договорености, установени в рамковите споразумения, сключени с тези страни за тяхното участие в програмите на Общността (Турция и Хърватия);
 • Швейцария;
 • трети страни, които са подписали споразумения с Общността в сферата на младежта.

Някои действия по програмата обаче са насочени към по-ограничен кръг страни. В ръководството за програмата е определено подробно кои страни могат да участват за всяко действие/поддействие.

Критерии за предоставяне на подкрепа

поддействия 1.1, 1.2, 3.1, 4.3 и действие 2:

 • относимост към целите и приоритетите на програмата (30 %);
 • качество на предложения проект и предложените методи (50 %);
 • профил на участниците и организаторите (20 %).

поддействия 1.3:

 • относимост към целите и приоритетите на програмата (30 %);
 • качество на тематичния замисъл (20 %);
 • качество на предложения проект и предложените методи (30 %);
 • профил и брой на участниците и организаторите (20 %).

поддействие 5.1:

 • относимост към целите и приоритетите на програмата (20 %);
 • относимост към целите на политиката на ЕС за младежта (20 %);
 • качество на предложения проект и предложените методи (40 %);
 • профил и брой на участниците и организаторите (20 %).

Програмата разполага с общ бюджет от 885 милиона EUR за периода 2007 г. - 2013 г. Годишният бюджет се определя с решение на бюджетните органи.

Бюджетът, който е предвиден за 2011 г. е:

 • Поддействие 1.1 - Младежки обмен - 29 096 043;
 • Поддействие 1.2 - Младежки инициативи - 10 699 642;
 • Поддействие 1.3 - Младежки проекти за демокрация - 6 879 973;
 • Действие 2 - Европейска доброволческа служба - 46 515 775;
 • Поддействие 3.1 - Сътрудничество с държави, съседни на Европейския съюз - 7 926 040;
 • Поддействие 4.3 - Обучение и работа в мрежа на ангажираните в работата с младежи и младежки организации - 15 710 392;
 • Поддействие 5.1 - Срещи между младите хора и отговарящите за политиката за младежта - 5 796 218.

Заявленията трябва да бъдат подадени в срока, съответстващ на началната дата на проекта. За проектите, представяни пред националната агенция, годишно има пет крайни срока за кандидатстване:

 • за проекти започващи между 1 май и 30 септември, срокът за кандидатстване е 1 февруари;
 • започващи между 1 юли и 30 ноември, срокът за кандидатстване е 1 април;
 • започващи между 1 септември и 31 януари, срокът за кандидатстване е 1 юни;
 • започващи между 1 декември и 30 април, срокът за кандидатстване е 1 септември;
 • започващи между 1 февруари и 31 юли, срокът за кандидатстване е 1 ноември.

За проектите, представяни пред изпълнителната агенция, годишно има три крайни срока за кандидатстване:

 • започващи между 1 август и 31 декември, срокът за кандидатстване е 1 февруари;
 • започващи между 1 декември и 30 април, срокът за кандидатстване е 1 юни;
 • започващи между 1 март и 31 юли, срокът за кандидатстване е 1 септември.

Допълнителна информация може да бъде намерена в ръководството за Програмата „Младежта в действие" на следните уебсайтове:

http://ec.europa.eu/youth

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm