Покани
Управляващият орган на Оперативна програма „Техническа помощ" одобри за финансиране проект № 0115-ЦКЗ-2.1, BG161PO002-2.1.01 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. - ИСУН 2020" с бенефициент Централното координационно звено. Стойността на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 3 684 000, 00 лв., а продължителността на дейностите по изпълнението му е 34 месеца. Целта на проекта е усъвършенстване на координацията, контрола, прилагането и оценката на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България в периода 2014-2020 г. чрез осигуряване функционирането на ИСУН 2020 през програмния период 2014-2020 г. и спазване изискванията на европейското и националното законодателство относно информационните системи. Изграждането на информационна система за следващия програмен период ИСУН 2020 е задължително условие за функционирането на системите за управление и контрол на оперативните програми. Системата ще има положителен ефект за бенефициентите  изпълняващи проекти, финансирани от ОСР. Чрез ИСУН 2020 ще бъде предоставена възможност за намаляване на административното бреме и разходите свързани с изпълнението на проекти.  ИСУН 2020 ще бъде използван през целия програмен период 2014-2020 до закриването на финансираните програми. Приложението разработено в изпълнение на проекта ще функционира до 2024 (приключване на оперативните програми от периода 2014-2020 г.) или близо 10 г. - изключително дълъг срок за използването на какъвто и да е програмен продукт. През следващия програмен период ще бъде продължено използването на сегашната единна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните  фондове и Кохезионния фонд , като нейният обхват ще бъде разширен, функционалностите подобрени и ще бъдат увеличени възможностите за анализ на информацията за изпълнението на проекти. Поради множеството промени в изискванията към информационните системи за следващия програмен период, използването на настоящата система без извършването на промени е  неефективно. За да се осигури нормалната работа на оперативните програми през периода 2014-2020, е необходимо да бъде  променено софтуерното приложение използвано в момента, като бъде адаптирано към изискванията на следващия програмен период. Основният резултат от изпълнението на проекта ще бъде изграждането на информационна система за оперативните програми през периода 2014-2020 г. В допълнение ще бъдат разработени стандартизирани образци на документи, които да бъдат използвани в работата на УО и в ИСУН (формуляр за кандидатстване, искане за плащане, финансов отчет, технически отчет, доклад от проверка на място, формуляр за отчитане на работа на експерти ангажирани в изпълнението на проекта, искане за изменение на проект и др.), ще бъде направен реинжинеринг на бизнес процесите, предлагащ уеднаквяване на използваните процедури и ще бъде организирана информационна кампания. Проектът на ЦКЗ се финансира е по приоритетна ос 2 - „Допълнително разработване и подпомагане на функционирането на Унифицирана информационна система за управление и наблюдение (ИСУН)", мярка на подкрепа 1 - „Цялостна подкрепа за стартирането на ИСУН, функционирането, допълнителното разработване и адаптиране на софтуера" се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие." ОПТП е от ключово значение за цялостния процес на реализиране на оперативните програми в България, тъй като осигурява подкрепа за главните структури, участващи в координацията, управлението и контрола на структурните инструменти. Тя е най-малката програма от гледна точка на финансови ресурси с общ бюджет от 56 819 427 млн. евро, от които 48 296 513 млн. евро са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.
виж цялата статия

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news