Средства в размер на 24 460 813,00 лв. са договорени по Оперативна програма „Техническа помощ" само за първото тримесечие на 2013 г. Това е с почти 30% повече, спрямо последното тримесечие на 2012 г. Сключени са общо 8 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сред които по проекти: № 0109-АОП-1.8 „Укрепване  капацитета на Агенция по обществени поръчки,  усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финансирани с европейски средства и осигуряване на предпоставки за електронно възлагане", №  0111-ЦКЗ-2.2 „Провеждане на обучения на потребителите на ИСУН 2013-2014" и № 0118-НСРОБ-1.10 „Е-ПОДЕМ - европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт" Изплатените средства за първото тримесечие  на 2013 г. са 2 459 637 лв., което е с 6,5% повече спрямо предходното тримесечие.  От стартирането на програмата до края на м. март 2013 г., договорените средства са в размер на 106 561 857,45 лв., което е 95.89 % от общият бюджет на програмата. Разплатени са 36,24%  или 40 272 004,92 лв. и са сертифицирани, разходи в размер на 26 383 201,72 лв., което е 23.74% от общият бюджет на програмата. ОПТП е от ключово значение за цялостния процес на реализиране на оперативните програми в България, тъй като осигурява подкрепа за централните структури, участници в процеса по координация, управление и контрол на структурните инструменти в страната. Това е „най-малката" програма от гледна точка на финансов ресурс с общ бюджет от 56 819 427 млн. евро, от които 48 296 513 млн. евро са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.
виж цялата статия