От началото на 2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) са сключени 142 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 25 201 079 лв. От тях 117 договора са по проектни предложения, подадени по т. нар. „малка-голяма" процедура за общинските администрации по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация". Финансираните дейности по тези проекти са насочени към повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на общинско ниво чрез провеждането на обучения в страната, в това число обучения от каталога на Института по публична администрация, както и компютърно и чуждоезиково обучение. Сключени са и няколко мащабни договора с конкретни бенефициенти по програмата - Администрацията на Министерския съвет, Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието и Института по психология към МВР на обща стойност близо 10 млн. лв. От началото на програмния период до момента по ОПАК са договорени общо близо 287 млн. лв., или над 81% от бюджета на програмата. Изплатените средства са за над 158 млн. лв., или близо 45% от финансовия ресурс. До момента по програмата са отворени 80 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подадени са над 2500 проектни предложения, сключени са 575 договора с над 300 различни бенефициенти - представители на администрацията на централно, областно и общинско ниво, съдебната система и структурите на гражданското общество.
виж цялата статия