Г-жа Снежина Славчева е изпълняващ длъжността главен директор на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие" в МРРБ и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., считано от 27.06.2013 г. УО на ОПРР напомня, че ще се проведат обучения на бенефициенти относно практическото приложение на „Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР", както следва: - На 2 и 3 юли 2013 г. в гр. Стара Загора - зала в хотел „Мериан Палас" за кметове, заместник-кметове и ръководители на проекти; - На 10 и 11 юли 2013 г. в гр. София - зала „Рубин" в „Принцес Хотел София" за финансисти, юристи и технически специалисти в екипите по проекти.
виж цялата статия