Към днешна дата са договорени 81 % от бюджета на програмата на обща стойност от 285 млн. лв. През първото полугодие на 2013 г. на бенефициентите по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) са изплатени средства в размер на 32,1 млн. лв. Това представлява приблизително толкова, колкото са изплатени за цялата предходна година (34,9 млн. лв.). Регистрирано е и увеличение от близо три пъти в сравнение с изплатените суми по програмата през 2010 г. и през 2011 г. От началото на програмния период (2007-2013 г.) до момента са изплатени 165,9 млн. лв., което представлява 47 % от общия бюджет на ОПАК. В процес на изготвяне е и поредният Доклад до Сертифициращия орган, който включва извършени от бенефициентите разходи в изпълнение на одобрени проекти по Оперативната програма. За отчетния период май-юни 2013 г. от страна на Управляващия орган са верифицирани разходи за 10,9 млн. лв. От стартирането на програмата до днешна дата са договорени 285 млн. лв. или 81 % от общия размер на средствата по ОПАК. Отворени са 80 броя процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подадени са над 2500 броя проектни предложения, сключени са близо 650 броя договори с администрации на централно и местно ниво, институции от съдебната система и структурите на гражданското общество.
виж цялата статия