Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" удължава срока за кандидатстване по новата процедура по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост", бюджетна линия BG051PO002/13/3.2-05. До 19.07.2013 г. (петък), 17:30 часа, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията може да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от 13 млн. лв. за надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство. Ведомството е единственият възможен бенефициент по процедурата. Могат да бъдат финансирани проекти, които целят да усъвършенстват информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса. Задължителните дейности по настоящата процедура са свързани с разширяване на капацитета на държавната администрация за междуведомствен информационен обмен чрез публикуване на нови регистри за служебен достъп и чрез свързване на секторните информационни системи към публикуваните за служебен достъп регистри, разработване на инструменти за реализация на „облак" на Държавната администрация (ОДА-И), разработване на нови електронни административни услуги и др. Минималният праг на проектите е 250 000 лв., а максимален праг няма.  
виж цялата статия