Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" ще предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 955 077,87 лв. за 49 проекта на общини. Приключи работата на оценителната комисия по процедура по приоритетна ос І „Добро управление", подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07. По процедурата бяха подадени 69 проектни предложения, които са разгледани от оценителната комисия в рамките на три месеца. Одобрените 49 проекта предвиждат оптимизиране на структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции. Поради големия брой проектни предложения, получили висока оценка за качество, Управляващият орган ще предложи на Комитета за наблюдение на ОПАК да увеличи бюджета по процедурата, за да могат да бъдат финансирани всички добри проекти. Списъкът на одобрените за финансиране проекти, както и на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но не могат да бъдат финансирани поради изчерпване на бюджета, е публикуван на интернет-страницата на Управляващия орган.    
виж цялата статия