Поканата е насочена към повишаване мобилността и обмена на работещите с младежта с оглед придобиване на нови умения и компетентности. Чрез насърчаване на дългосрочни транснационални обучения за натрупване на опит за лица, работещи с младежта, действието ще доведе до повишаване на възможностите на участващите в проекта структури, които ще се възползват от опита и новите перспективи, донесени от работещ с младежта с друг професионален опит. С това настоящата покана ще активизира свързването в мрежи на младежки структури в Европа и ще допринесе за подпомагане, признаване и професионализиране на работата с младите хора. Целите на поканата, чрез която се предоставят безвъзмездно средства за проекти, са:
  • предоставяне на работещите с младежта на възможност да се запознаят с различни условия на работа в друга държава;
  • повишаване на професионалната, междукултурната и езиковата компетентност на работещите с младежта;
  • запознаване с европейското измерение на работата с младите хора;
  • насърчаване обмяната на опит в работата с младите хора, както и неформалното образование в Европа;
  • принос за разработване на по-силни и по-качествени партньорства между младежките организации в Европа;
  • повишаване на качеството и засилване ролята на работата с младите хора в Европа.
Крайният срок за изпращане на заявления при ползване на създадения за целта електронен формуляр е 10 септември 2013 година.