jobs euВ Официалния вестник на ЕС от 29 ноември е публикувана Покана за изразяване на интерес във връзка с подбор на външни членове на Комитета за контрол на одитите (ККО) – Специален съветник съгласно член 5 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз: външен член на Комитета за контрол на одитите (ККО) на Европейската комисия (2016/C 442 A/01).

I.  Комитет за контрол на одитите

ККО подпомага колегиума на членовете на Европейската комисия в изпълнението на нейните задължения съгласно Договорите и други нормативни актове, като: гарантира независимостта на Службата за вътрешен одит (СВО); извършва мониторинг на качеството на работата на вътрешния одит; и гарантира, че препоръките от одита се вземат надлежно предвид от генералните дирекции и службите на Комисията и че по тях се предприемат съответни последващи действия. ККО е подчинен на колегиума на членовете на Комисията и допринася за цялостното допълнително подобряване на ефективността и ефикасността на институцията по отношение на постигането на нейните цели, както и допринася за надзора на колегиума върху управлението, управлението на риска и практиките на вътрешен контрол на Европейската комисия.

ККО е надзорен орган и няма управленски правомощия. ККО е съставен от членове на Европейската комисия и от външни членове с доказана професионална компетентност в областта на одита и свързаните с него въпроси и се председателства от първия заместник-председател на Европейската комисия. Външните членове се назначават официално след открита и прозрачна процедура за подбор за максимален срок от четири години, който може да бъде подновен веднъж.

Мандатът на ККО е напълно подробно изложен в неговия устав (достъпен на английски, немски или френски език):

http://ec.europa.eu/dgs/internal_audit/about/what-we-do/index_en.htm

II.  Предлага се

ККО има за цел да състави списък на издържалите конкурса и да привлече на работа кандидати с доказана професионална компетентност в областта на одита и свързаните с него въпроси като външни членове в зависимост от нуждите на ККО. Моля, обърнете внимание, че включването в списък на издържалите конкурса не е гаранция за назначаване.

От всеки външен член се очаква да посвети приблизително 30 до 45 пълни работни дни годишно на съответните свои отговорности, включително приблизително десет до петнадесет заседания годишно, които се провеждат в Брюксел. Външните членове се назначават като специални съветници в съответствие с правилата на Комисията и получават дневно възнаграждение, посочено в „условията за работа“ по-долу.

Одобрените кандидати допринасят за надзора на най-високо равнище на основна международна организация, имащ за цел допълнителното подобряване на ефективността и ефикасността на управлението, управлението на риска и практиките на вътрешен контрол.

Като признати експерти в областта външните членове допринасят и участват активно в дейностите на ККО, главно чрез оказване на подкрепа в подготвителната група, а също и на самите заседания на ККО въз основа на годишната работна програма, приета от Комитета, и на дневния ред на заседанията, предложен от председателя. ККО провежда най-малко три заседания годишно, включително няколко подготвителни заседания. Работните документи се предоставят и заседанията се провеждат на английски език.

При все че ККО не разполага с управленски правомощия, той може по всяко време да докладва на Комисията по всякакви въпроси, свързани с работата на Комитета.

III.   Търсят се:

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

Гражданство: да бъдат граждани на държава — членка на Европейския съюз;

Степен или диплома за висше образование: да имат

образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години, или

образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на висшето образование е най-малко три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);

Подходящ професионален опит: да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит, натрупан след придобиването на горепосочената квалификация, от които поне пет години в области, свързани с одита, правото, икономиката и/или финансите;

Езици: да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво поне още един от тези езици;

Независимост и конфликт на интереси: той е независим при изпълнението на своите задължения. Не се допуска конфликт на интереси между задълженията му като външен член и всякакви други служебни задължения.

Критерии за подбор

Външните членове се подбират въз основа на техните лични и професионални качества и техния доказан обширен опит в областта на одита и свързаните с него въпроси.

Основни критерии:

доказано високо ниво на компетентност и солиден опит в областта на одита, за предпочитане включително опит в Европейската сметна палата или националните публични одитни органи и/или частни одиторски дружества;

отлично познаване на международните стандарти за вътрешен одит и рамките за вътрешен контрол и управление на риска;

професионална квалификация в областта на одита;

почтеност, точна преценка и високи аналитични умения, демонстриращи добре развита способност за стратегическо мислене и способността за осъществяване на конструктивен контрол въз основа на широк опит;

отлични умения за устно и писмено общуване, които позволяват на кандидата да води дискусии и да поставя под въпрос позициите на одитираните обекти, както и да комуникира ясно с вътрешните заинтересовани страни в подготовката на заседанията на подготвителната група и на ККО и по време на самите тях.

Желателни критерии:

дълбоко разбиране на институциите на ЕС и ролята на Европейската комисия;

много добро познаване на Финансовия регламент на ЕС и процедурата по освобождаване от отговорност, както и на правилата, управлението и процедурите на Европейската комисия и на нейните отговорности и действия.

IV.    Независимост и декларация на интереси

При изпълнението на своите задачи външните членове трябва да действат независимо и не могат нито да искат, нито да приемат указания от институциите или органите на Европейския съюз или от друг публичен или частен орган. Преди да встъпят в длъжност, от тях ще се изиска да представят:

декларация, че поемат ангажимент да действат независимо в полза на обществения интерес,

декларация, в която са изброени всички останали дейности, които изпълняват, и

декларация по отношение на всички интереси, които биха могли да бъдат счетени за накърняващи тяхната независимост.

С кандидатурата си кандидатите потвърждават своята готовност да предоставят посочените декларации.

V.    Условия на назначаване

Европейската комисия съставя списък на издържалите конкурса и назначава външните членове въз основа на процедура за подбор. За тази цел тя сформира комисия за подбор, която оценява всички кандидатури.

Най-квалифицираните кандидати, за които се счита, че разполагат с най-подходящите профили, могат да бъдат извикани на събеседване. След това събеседване комисията за подбор съставя списък на издържалите конкурса най-квалифицирани кандидати, от който Европейската комисия назначава външни членове в съответствие с променящите се нужди.

VI.    Равни възможности

Институциите на Европейския съюз прилагат политика на равни възможности и приемат кандидатури без дискриминация на основание на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

VII.    Условия за работа

Външните членове на ККО се назначават за максимален срок от четири години, който може да бъде подновен веднъж. Те се назначават въз основа на договори като специални съветници по смисъла на член 5 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Външните членове получават дневно възнаграждение, съответстващо на основната заплата за степен AD 12, стъпка 1, за дните си на работа.

При поискване и след представянето на съответните удостоверителни документи Комисията възстановява разноските по пътуването и настаняването на външните членове в съответствие със своите действащите разпоредби. Освен това се предоставят и дневни за покриването на други разходи.

VIII.    Как да кандидатствате

Бележка:

Кандидатурите следва да се подават в електронен формат до Европейската комисия на следния адрес: .

За да бъде валидна кандидатурата Ви, трябва да изпратите автобиографията си във формат WORD или PDF, както и мотивационно писмо на английски, френски или немски език.

По практически съображения и за да може процедурата за подбор да приключи възможно най-бързо, което е в интерес както на кандидатите, така и на институцията, процедурата за подбор ще бъде проведена на английски и/или френски език.

Необходимо е да имате и валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за получаване на информация относно резултата от процедурата за подбор. Моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна на адреса на електронната поща.

IX.    Краен срок

Краен срок за кандидатстване: 15 работни дни, считано от датата на публикуване на поканата за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз.

Комисията си запазва правото да удължи крайния срок за тази покана за изразяване на интерес чрез публикация в Официален вестник на Европейския съюз.

X.    Защита на личните данни

Комисията гарантира, че личните данни на кандидатите се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (1).


(1)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.