996187 1280В Официалния вестник на ЕС от 22 декември е публикувана покана за представяне на кандидатури в рамките на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020 г.). Поканата е връзка с Редки заболявания - Подкрепа за нови регистри се обявява покана за представяне (Покана № HP-06-2016). Поканата е за отпускане на финансова помощ за конкретни действия под формата на безвъзмездни средства за проекти.

Крайният срок за подаване на предложения онлайн е 21 март 2017 г.

Цялата информация, включително Решението на Комисията от 1 март 2016 г. относно приемане на Работна програма за 2016 г. за изпълнение на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020 г.) и относно подбора, критериите за отпускане на помощ и други критерии за финансово подпомагане на действията по тази Програма, могат да се намерят на уебсайта на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Сhafea).