Покани

ek logoВ Официалния вестник на ЕС от е публикувана покана за представяне на предложения по „Подкрепа за мерките за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“. Европейската комисия цели подбиране на потенциални бенефициенти за изпълнението на редица мерки за информиране, съфинансирани от ЕС. Основната цел е предоставянето на подкрепа за генерирането и разпространението на информация и съдържание, свързани с политиката на сближаване на ЕС, като същевременно се зачита изцяло редакторската независимост на участващите страни.

Конкретните цели на тази покана са:

 • насърчаване и стимулиране на по-добро разбиране за ролята на политиката на сближаване в подкрепа на всички региони на ЕС;
 • повишаване на осведомеността относно проектите, финансирани от ЕС – в частност чрез политиката на сближаване – и на тяхното отражение върху живота на хората;
 • разпространяване на информация и насърчаване на открит диалог относно политиката на сближаване, резултатите от нея, нейната роля в осъществяването на политическите приоритети на ЕС и бъдещето ѝ;
 • насърчаване на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване, и стимулиране на участието на гражданите при определяне на приоритетите за бъдещето на тази политика.

Допустимите заявители (водещ заявител и съзаявители, както и свързаните с тях субекти, ако има такива) трябва да са юридически лица, установени и регистрирани в държава членка на ЕС. Примери за допустими заявители:

 • медийни организации/новинарски агенции (телевизия, радио, печатни медии, онлайн медии, нови медии, съчетание от различни медии);
 • организации с нестопанска цел;
 • университети и образователни институции;
 • изследователски центрове и мозъчни тръстове;
 • публични органи (национални, регионални и местни), които не са управляващи органи.

Физическите лица, както и субектите, създадени единствено с цел изпълнение на проектите в рамките на тази покана, не са допустими заявители.

Общият бюджет за съфинансирането на информационни мерки по настоящата покана възлиза на 4 000 000 евро.

Размерът на безвъзмездните средства е минимум 70 000 евро и максимум 500 000 евро. Максималният размер на безвъзмездните средства не може да бъде надвишен. Безвъзмездните средства от ЕС са под формата на възстановяване до 80 % на действителните допустими разходи по дейността. Заявителите трябва да гарантират, че покриват със собствени ресурси съфинансирането на оставащата сума.

Ориентировъчният срок на дейностите следва да бъде 12 месеца (1 февруари 2018 г. - 31 януари 2019 г.).

Крайният срок за подаване на заявленията е 16 октомври 2017 г.

Формулярите за заявление, както и допълнителна информация относно поканата се съдържат в Указанията за заявителите, достъпни на адрес:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal

Заявленията трябва да отговарят на изискванията, посочени в гореспоменатите Указания за заявителите.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – „Подкрепа за мерките за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“ (411.58 KB, PDF)

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news