edu cul dgВ Официалния вестник на ЕС от 25 октомври е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“.

Поканата обхваща следните действия от Програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД1) – Образователна мобилност за граждани:

  • Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта;
  • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“.

Ключово действие 2 (КД2) – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики:

  • Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
  • Алианси на познанията;
  • Секторни алианси на уменията;
  • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
  • Изграждане на капацитет в областта на младежта.

Ключово действие 3 (КД3) – Подкрепа за реформиране на политиката:

  • Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта.

Дейности „Жан Моне“:

  • Катедри „Жан Моне“;
  • Модули „Жан Моне“;
  • Центрове за високи постижения „Жан Моне“;
  • Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения;
  • Мрежи „Жан Моне“;
  • Проекти „Жан Моне“.

Спорт:

  • Партньорства за сътрудничество;
  • Малки партньорства за сътрудничество;
  • Европейски спортни събития с нестопанска цел.

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по Програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 490,9 милиона евро:

  • Образование и обучение: 2 253,2 милиона евро;
  • Младеж: 188,2 милиона евро;
  • „Жан Моне“: 12,1 милиона евро;
  • Спорт: 37,4 милиона евро.

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Ключова дейност 1:

  • Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
  • Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
  • Мобилност за граждани в областта на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни – 1 февруари 2018 г.
  • Мобилност за граждани в областта на младежта – 26 април 2018 г.
  • Мобилност за граждани в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.
  • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“– 15 февруари 2018 г.

Ключова дейност 2

  • Стратегически партньорства в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
  • Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението – 21 март 2018 г.
  • Стратегически партньорства в областта на младежта – 26 април 2018 г.
  • Стратегически партньорства в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.
  • Алианси на познанията – 28 февруари 2018 г.
  • Секторни алианси на уменията – 28 февруари 2018 г.
  • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование – 8 февруари 2018 г.
  • Изграждане на капацитет в областта на младежта – 8 март 2018 г.

Ключова дейност 3

Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта:

  • 1 февруари 2018 г.;
  • 26 април 2018 г.;
  • 4 октомври 2018 г.

Действия по инициативата „Жан Моне“

  • Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти – 22 февруари 2018 г.

Действия в областта на спорта

  • Партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.
  • Малки партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.
  • Европейски спортни събития с нестопанска цел – 5 април 2018 г.

Подробните условия на тази покана, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за Програма „Еразъм+“.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“ (420.29 KB, PDF)