cefВ Официалния вестник на ЕС от 3 май са публикувани покани за представяне на предложения в рамките на Работната програма за отпускане на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.

Очакват се предложения по следните покани:

  • CEF-TC-2018-2: Автоматизиран превод
  • CEF-TC-2018-2: Електронно доставяне (eDelivery)
  • CEF-TC-2018-2: Електронно фактуриране (eInvoicing)

Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения по посочените три покани е 10,5 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложенията по тези три покани е 18 септември 2018 г.

  • CEF-TC-2018-5: Отворени публични данни (Public Open Data)

Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения по тази покана е 18,5 милиона евро.

За тази покана крайният срок за представяне на предложенията е 15 ноември 2018 г.

  • CEF-TC-2018-3: Киберсигурност

Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения по тази покана е 13 милиона евро.

За тази покана крайният срок за представяне на предложенията е 22 ноември 2018 г.

Документацията във връзка с поканите е публикувана на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията.