erasmus-plus-logoВ Официалния вестник на ЕС от 24 октомври е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ за 2019 г.

Поканата обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:

 • Ключово действие 1 (КД1) – Образователна мобилност за граждани
  • Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта
  • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“
 • Ключово действие 2 (КД2) – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
  • Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта
  • Европейски университети
  • Алианси на познанията
  • Секторни алианси на уменията
  • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование
  • Изграждане на капацитет в областта на младежта
 • Ключово действие 3 (КД3) – Подкрепа за реформиране на политиката
  • Проекти за диалог на ЕС за младежта
 • Дейности „Жан Моне“
  • Катедри „Жан Моне“
  • Модули „Жан Моне“
  • Центрове за високи постижения „Жан Моне“
  • Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения
  • Мрежи „Жан Моне“
  • Проекти „Жан Моне“
 • Спорт
  • Партньорства за сътрудничество
  • Малки партньорства за сътрудничество
  • Европейски спортни събития с нестопанска цел

Допустимост

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по Програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Следните държави по Програмата могат да вземат пълно участие във всички действия:

 • държавите членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
 • държави кандидатки за членство в ЕС: Турция, бившата югославска република Македония и Сърбия.

Общият бюджет, предвиден за тази покана, възлиза на 2 733,4 милиона евро.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с Ръководството за програма „Еразъм+“.

Пълния текст на поканата, както и крайните срокове и начина за кандидатстване можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения за 2019 г. - EAC/A03/2018 – Програма „Еразъм+“(421.97 KB, PDF)