В Официалния вестник на ЕС от 15 януари е публикувана покана за представяне на предложения и свързани с това дейности по Работния план за 2019 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (FCH 2).

Работният план, сроковете и бюджетът за дейностите, може да се намери на уебсайта на Портала на участниците. Ако е необходимо, цялата тази информация ще бъде актуализирана на Портала на участниците.