Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни средства (грантове) за съфинансиране на комуникационни медийни дейности, насочени към насърчаване на по-доброто разбиране на идентичността, ролята и политическия характер на Европейския парламент.

Основната цел на настоящата покана за представяне на грантови предложения в рамките на многогодишната работна програма на ЕП за предоставяне на безвъзмездни средства (грантове) е да допринесе за повишаване на осведомеността на гражданите за ролята и демократичните ценности на Европейския съюз чрез насърчаване на стратегическата ангажираност с медиите.

За целите на настоящата покана за представяне на грантови предложения, „комуникационни медийни дейности“ означава медийни и мултимедийни дейности в областта на телевизията, радиото, онлайн и/или печатната преса, насочени към предоставяне на гражданите на обективна, надпартийна и фактологична информация, демонстрираща въздействието и общественото значение на дейностите на Европейския парламент и Европейския съюз върху живота и всекидневието на хората. Темите, които се очаква да бъдат засегнати в тези дейности, включват, но не се ограничават до:

-        Приносът на ЕС за борбата срещу COVID-19 и икономическите и социални последици от кризата;

-        Конференция за бъдещето на Европа;

-        Европейски зелен пакт;

-        Европейска цифрова икономика,

като трябва да бъдат ориентирани към комуникацията след приключване на здравната криза с COVID-19.

Всички подробности и актуални срокове могат да бъдат намерени в поканата за представяне на грантови предложения,както и на интернет страницата на ЕП за набиране на грантови предложенияНе се изисква предварително одобрено партньорство, за да се кандидатства за съфинансиране.

Крайният срок за подаване на заявленията в електронен вид е 31 юли 2020 г.

Съфинансирането на проекти от страна на ЕП ще бъде ограничено до максимум 80% от общия бюджет на проекта. Продължителността на проекта трябва да бъде не повече от 20 месеца в периода между 1 октомври 2020 г. и 30 юни 2022 г.

Формулярите за кандидатстване за грантово съфинансиране, както и предложеният проект трябва да бъдат представени на английски език, като повечето от необходимите придружаващи документи могат да се подават на всеки от официалните езици на ЕС.

Въпроси относно кандидатстването могат да бъдат изпращани на електронна поща: .

Поканата и формулярите за кандидатстване, които трябва да бъдат попълнени, както и всички свързани с тях документи, могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants/media-and-events.