В Официалния вестник на ЕС от 10 юли е публикувано обявление, че Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага възможност за финансово подпомагане чрез EIBURS в рамките на Програмата за знания.

Програмата за знания на Института на Европейската инвестиционна банка предоставя безвъзмездна помощ за научни изследвания чрез различни схеми, една от които е EIBURS – Програма на ЕИБ за финансиране на университетски изследвания.

EIBURS осигурява безвъзмездна помощ на университетски катедри или изследователски центрове, свързани с университети в ЕС, в страни-кандидати или в страни, потенциални кандидати, които работят по научни теми от особен интерес за банката.

EIBURS предоставя средства в размер до 100 000 евро годишно за срок от 3 години на заинтересовани университетски катедри или на научноизследователски центрове, които имат признати постижения в избраните области.

Печелившите предложения предвиждат постигане на разнообразни крайни резултати, които ще бъдат предмет на договорно споразумение с Европейската инвестиционна банка.

През академичната 2020/2021 г. програмата EIBURS очаква предложения по нова научна тема: „Въздействие на принципа на равенство между половете по инфраструктурни проекти“

Стратегията на Групата на ЕИБ за равенство между половете и икономическото овластяване на жените (GS) влезе в сила през януари 2017 г. Целта на стратегията е равенството на половете и икономическото овластяване на жените да се превърнат в неделима част от дейността на Групата на ЕИБ както в ЕС, така и извън него. Стратегията се прилага чрез Планове за действие за равенство между половете (GAP), които задават насоките и дейностите за работата на ГЕИБ, чрез които да се гарантира изпълнение на поетите ангажименти по линия на стратегията (2017-2022 г.).

Плановете обхващат четири области на дейност, сред които са засилване влиянието на проектите на ЕИБ върху равенството на половете. С цел операциите на ЕИБ масово да прокарват в инвестиционните процеси темата за равенството на половете, ГЕИБ въвежда маркировка за равенство, подобна на класификационна система на етапа на оценяването. С тази маркировка се цели лесно да бъдат отсявани на предварителен етап онези операции, които могат да повлияят на равенството на половете.

Предложенията трябва да се изпратят на английски език до 30 септември 2020 г. 24:00 (ЦЕВ). Изпратените след тази дата предложения няма да бъдат разглеждани.

Предложенията да се изпращат по електронна поща на адрес: 

За повече информация относно процеса на подбор по EIBURS и за институтаПълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага нова възможност за финансово подпомагане чрез EIBURS по Програмата за знания (514.19 KB, PDF)