Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни средства (грантове) за съфинансиране на дейности на организации за ангажиране на гражданското общество, насочени към насърчаване на по-доброто разбиране на идентичността, ролята и политическия характер на Европейския парламент.

Основната цел на настоящата покана за представяне на грантови предложения в рамките на многогодишната работна програма на ЕП за предоставяне на безвъзмездни средства (грантове) е да допринесе за повишаване на осведомеността на гражданите за ролята и демократичните ценности на Европейския съюз чрез насърчаване на стратегическата ангажираност с гражданите на ЕС.

За целите на настоящата покана „дейности за ангажиране на гражданското общество“ означава дейности, прилагани от граждански организации или други мрежи, за представяне на гражданите на ролята на ЕП и демократичните му ценности и за подкрепа на демократичното участие. Подобни дейности трябва да предоставят на гражданите и/или на представителите на гражданското общество възможността да обсъждат свързани с ЕС теми в държавите членки и да окуражават участниците да стават активни членовете на общността „Заедно за ЕС“ (together.eu). Темите, които се очаква да бъдат засегнати в тези дейности, включват, но не се ограничават до:

- Плана за възстановяване от кризата с COVID-19;

- Околна среда, социални политики, цифрова трансформация, здравеопазване и др.;

- Конференцията за бъдещето на Европа;

- Ценности на ЕС и награди на ЕП.

Предложенията за дейности трябва да бъдат подадени към една от следните три категории:

- Дейности за ангажиране на гражданското общество (както за национални, така и за общоевропейски организации);

- Дейности за ангажиране на млади хора за местни Срещи на европейската младеж (за национални организации);

- Дейности за ангажиране на млади хора във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа (само за общоевропейски организации).

Всички подробности и актуални срокове могат да бъдат намерени в поканата за представяне на грантови предложения, както и на интернет страницата на ЕП за набиране на грантови предложения.

Крайният срок за подаване на заявленията в електронен вид е 30 септември 2020 г.

Съфинансирането на проекти от страна на ЕП ще бъде ограничено до максимум 80% от общия бюджет на проекта. За всяка една от трите категории дейности има конкретна продължителност за изпълнение на проектите.

Формулярите за кандидатстване за грантово съфинансиране, както и предложеният проект трябва да бъдат представени на английски език, като повечето от необходимите придружаващи документи могат да се подават на всеки от официалните езици на ЕС.

Въпроси относно кандидатстването могат да бъдат изпращани на електронна поща: .

Поканата и формулярите за кандидатстване, които трябва да бъдат попълнени, както и всички свързани с тях документи, могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants/media-and-events.