Европейската комисия обявява покана за изразяване на интерес за договорно нает персонал с цел съставяне на база данни с кандидати в следните общи профили: администрация, одит, секретарска дейност, икономика, финанси, информация и комуникации, езици, право, политики, управление на програми/проекти и статистика. За повече информация: http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_bg.htm

 

За да кандидатствате по тази покана за изразяване на интерес, трябва да използвате 'EU CV online'. Ако все още нямате регистрация в тази база данни, най-напред трябва да си създадете профил и електронна автобиография (CV). След като я попълните, можете да изберете поканата за съответната функционална група и да подадете кандидатурата си по нея. Желаещите могат да кандидатстват за една или няколко функционални групи, при положение че изпълняват условията за допустимост за съответната функционална група, посочени в поканата за изразяване на интерес. Във всяка функционална група кандидатите могат да изберат един или няколко профила и места на работа.

 

Службите на Комисията ще направят справка с базата данни и ще определят кои кандидати ще бъдат поканени на интервю относно компетенциите. На избраните кандидати ще бъде предложен срочен договор съгласно член 3б от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС). Настоящата покана не се отнася за договори от тип 3А, които могат да бъдат преобразувани в безсрочни договори. По-голямата част от предложените договори ще бъдат за основните места на работа на Комисията — Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург) и Испра (Италия), — макар че е възможно да се разкрият позиции в други места на работа, като Гел (Белгия), Карлсруе (Германия), Петен (Нидерландия) и Севиля (Испания).

 

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно поканата за изразяване на интерес.

 

За да подадете своята кандидатура, щракнете на този линк.