Работа в Европа

27 european parliamentВ Официалния вестник на ЕС от 8 септември е публикувано обявление, че Европейският парламент организира процедура за подбор за заемане на две длъжности на срочно нает служител: строителен инженер – сгради (AD 5) в Генерална дирекция за инфраструктури и логистика, Дирекция за инфраструктурите, Отдел за управление на недвижимото имущество и поддръжката в Страсбург.

Договорите ще бъдат сключени за неопределено време. Назначението е на степен AD 5, първа стъпка, с основна месечна заплата от 4  384,38 EUR.

Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално облагане. Стъпката, на която ще бъдат назначени одобрените кандидати, може обаче да бъде съобразена с техния професионален опит. Освен това към основната заплата се прибавят, при определени условия, надбавки.

Естество на служебните задължения

Строителните инженери ще изпълняват следните задачи:

 • Осигуряване на техническо-юридическа подкрепа за Генерална дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO) в тясна връзка с Правната служба (SJ) и с Генерална дирекция за сигурността и безопасността (ГД SAFE):
  • подпомагане на ГД INLO и на Правната служба при разбирането, анализа и съставянето на докладни записки в рамките на експертизи;
  • активно участие като експерт в официални процедури, в обработването на съдебни документи и в извършването на правни проучвания;
  • осигуряване на перфектно съгласуване на техническата рамка с правните текстове и задължителните изисквания, посочени от Правната служба и нейните адвокати.
 • Координиране на всички действия, позволяващи да се запазят разрешенията за експлоатация на сградите:
  • осигуряване на изпълнението на инженерни проучвания за пожарна безопасност, даващи възможност да се утвърдят концепциите за защита, за да се получи разрешение за експлоатация на сградите;
  • координиране, в качеството на представител на възложителя, на всички вътрешни и външни участници в изготвянето на проучвания и анализи относно управлението на пожарната безопасност;
  • подпомагане на институцията в контактите ѝ с компетентните административни органи, включително участие в официални процедури пред тези органи (напр. комисията по сигурността).
 • Реализиране на работи, произтичащи от препоръки на съдебни експертизи:
  • съветване на ГД INLO и на Правната служба относно прилагането на нормите, на Обединените технически документи (DTU) и на Техническите оценки при експерименти (ATEX), които се използват в рамките на анализите и на по-нататъшните работи;
  • замисляне, съставяне и подготвяне на всички технически решения за ремонт или привеждане в съответствие с нормите – както в рамките на строителните работи, така и в рамките на прилагането на регулаторните норми по пожарна безопасност;
  • реализиране на всякакви строителни работи с голям мащаб (няколко милиона евро), по-конкретно относно водоизолация на сгради;
  • подготовка на бюджетите, техническите и административните досиета, спецификациите и договорите, които дават възможност за управление на строителния процес при прилагане на финансовите правила на институцията.
  • Изработване и изпълнение на Многогодишни програми за инвестиции в сгради, като се взема предвид придобитият при експертизите опит.
 • Осигуряване на планиране за придобиването, строителството и разширяването на сгради на базата на оценки на потребностите по отношение на площта, инсталациите, оборудването, осигуряването и т.н. на сградите.
 • Изготвяне на проекти във връзка със сгради, наблюдение на изпълнението им на всички етапи и във всички техни аспекти (технически, административен, финансов, бюджетен), участие в технически и финансови преговори.
 • Управление и проследяване на проучвания, строителство, оборудване и експлоатация (поддръжка) на сгради.
 • Подготовка на бюджетите, техническите и административните досиета, спецификациите и договорите, които попадат в областта на тяхната дейност.
 • Координиране на извършвани работи в качеството на представители на възложителя.
 • Ръководство на малък екип.
 • Съветване на висшестоящите относно всички въпроси, свързани с техните области на дейност.
 • Организиране и управление на информацията и документацията, свързани с техните области на дейност (включително в електронен вид).

Изпълнението на тези функции изисква добра способност за анализ и разсъждение, развити умения за организиране и планиране, стриктност, инициативност, добри междуличностни умения и способност за ефикасна комуникация и ръководство на екип. Тези длъжности налагат чести командировки в местата на работа на Европейския парламент, както и многобройни вътрешни и външни контакти.

Условия за допускане

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатът трябва да изпълнява следните общи условия:

 • да бъде гражданин на държава-членка на Европейския съюз, и да се ползва с пълни граждански права;
 • да е изпълнил задълженията си, наложени му от законите по отношение на военната служба;
 • да притежава необходимите високи нравствени качества за изпълняване на определените служебни задължения.

Краен срок за представяне на кандидатурите

Формулярът за кандидатстване и фотокопията на документите трябва да бъдат изпратени само с препоръчана поща най-късно до 8 октомври 2015 г. (доказателство е пощенският печат), на следния адрес:

PARLEMENT EUROPÉEN
Unité Concours et procédures de sélection
Procédure de sélection PE/186/S
(референтният номер на процедурата по подбор трябва да бъде посочен)
MON 04 S 010
60 rue Wiertz
1047 Bruxelles
Belgique

Кандидатурите, изпратени с непрепоръчана поща или по вътрешна поща, няма да бъдат разглеждани. Отделът за конкурси и процедури по подбор на кадри няма да приеме внасянето на кандидатури на ръка.

Няма да се изпращат никакви известия за получаването на досиета за кандидатстване, освен ако препоръчаната пратка съдържа обратна пощенска разписка.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа № РЕ/186/S (5.65 MB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news