Работа в Европа

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

pict 20100414pht72732Краен срок за регистрация: 9 август 2016 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време.

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание, основан на квалификации и тестове, с цел да бъде съставен списък за бъдещи назначения, в който ще бъдат вписани имената на 38 успешно издържали конкурса кандидати и от който институциите на Европейския съюз ще наемат на работа нови членове на публичната служба като „асистенти“ (функционална група AST).

Настоящото обявление за конкурс и Общите правила, приложими към конкурсите на общо основание, които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз С 70 А от 27 февруари 2015 г.(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC), съставляват правнообвързващата рамка за настоящата процедура за подбор. Имайте предвид обаче, че ПРИЛОЖЕНИЕ II към Общите правила не се прилага спрямо настоящия конкурс. Неговите разпоредби се заменят с разпоредбите на ПРИЛОЖЕНИЕ II към настоящото обявление.

Техниците по аудио-визуална техника и за обслужване на конферентно оборудване отговарят за проектирането, инсталирането и управлението на технически съоръжения за предаването на звук и изображение чрез мултимедийно/аудио-визуално или конферентно оборудване или за организацията на оперативното подпомагане за голям брой заседателни зали.

За по-подробна информация относно най-често изпълняваните служебни задължения вж. ПРИЛОЖЕНИЕ I.

УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на ВСИЧКИ условия, посочени по-долу:

Общи условия

Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава — членка на ЕС

Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба

Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения

Специални условия: езици

Език 1: да владеете един от 24-те официални езика на ЕС поне на ниво С1 (минимално изискване)

Език 2: да владеете английски, немски или френски език поне на ниво В2 (минимално изискване); език 2 трябва да бъде различен от език 1

За подробности относно нивата на владеене на даден език вж. Общата европейска референтна рамка за езиците

(https://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels...)

Формулярът за кандидатстване се попълва на английски, немски или френски език .

Избраният от Вас втори език трябва да бъде английски, немски или френски . Това са основните работни езици на институциите на ЕС и в интерес на службата новопостъпилите служители трябва да бъдат незабавно оперативни и в състояние да общуват ефикасно във всекидневната си работа на поне един от тях.

За допълнителна информация относно езиците, изисквани в настоящия конкурс, вж. ПРИЛОЖЕНИЕ II.

Специални условия: квалификации и професионален опит

Образователна степен, която съответства на завършено образование след средното, удостоверена с диплома в област, свързана с естеството на служебните задължения, и последвана от професионален опит от най-малко 3 години , свързан с въпросните задължения

или

Средно образование, удостоверено с диплома, даваща достъп до образование след завършено средно образование, и последващ професионален опит, свързан със съответните задължения, с продължителност най-малко 6 години .

За подробности относно дипломите вж. приложение I към Общите правила, уреждащи конкурсите на общо основание ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC)

КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПОДБОРЪТ?

1)    Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър

Ако броят на регистриралите се кандидати надвишава прага , определен от EPSO в качеството ѝ на орган по назначаването, всички кандидати, които са валидирали своя формуляр за кандидатстване в срок, ще бъдат поканени да се явят на серия от тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които ще се проведат на компютър в един от акредитираните центрове на EPSO.

Ако броят на кандидатите е под този праг , тези тестове ще се проведат по време на тестовете по модела „Център за оценяване“ (точка 3).

Тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, ще бъдат организирани, както е посочено по-долу:

Тестове

Език

Въпроси

Времетраене

Изискван минимум

Словесно-логическо мислене

Език 1

20 въпроса

35 мин

10 от 20 точки

Математико-логическо мислене

Език 1

10 въпроса

20 мин

Математико-логическо и абстрактно мислене общо: 10 от 20 точки

Абстрактно мислене

Език 1

10 въпроса

10 мин

Тези тестове са елиминаторни и резултатите от тях не се прибавят към резултатите от останалите тестове по модела „Център за оценяване“.

2)    Подбор по квалификации

Първо, въз основа на данните, които кандидатите са предоставили в своя електронен формуляр за кандидатстване, ще бъде проверено дали те изпълняват изискванията за допустимост. Възможни са два варианта:

Ако преди това са били организирани тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, проверката за допустимост на досиетата на кандидатите се извършва по низходящ ред на получените точки, докато броят на кандидатите, които отговарят на изискванията за допустимост, достигне определен праг, фиксиран от EPSO в качеството ѝ на орган по назначаването. Досиетата на останалите кандидати няма да бъдат проверени.

Ако преди това не са били организирани тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, досиетата на всички кандидати ще бъдат проверени спрямо изискванията за допустимост.

Второ, само за кандидатите, които отговарят на изискванията за допустимост , избрани по горепосочения начин; подборът по квалификации се извършва въз основа на информацията, предоставена от кандидатите в графа „филтър на квалификациите“ (Evaluateur de talent/Talent screener/Talentfilter) във формуляра за кандидатстване. Конкурсната комисия определя за всеки критерий за подбор коефициент на тежест, отразяващ относителната му важност (от 1 до 3), като за всеки от своите отговори кандидатите получават между 0 и 4 точки.

След това конкурсната комисия умножава точките по коефициента на тежест за всеки критерий и изчислява техния сбор, за да определи кандидатите, чийто профил съответства в най-голяма степен на задълженията, които трябва да се изпълняват.

За списъка с критериите вж. ПРИЛОЖЕНИЕ III.

3)    Център за оценяване

Броят на кандидатите, които ще получат покана за участие в този етап, ще бъде най-много 3 пъти изискваният брой на издържалите конкурса кандидати. Ако имате един от най-високите общи резултати на подбора по квалификации, ще бъдете поканен да се явите на тестове по модела „Център за оценяване“ на посочения от Вас език 2 , които обикновено се провеждат в Брюксел в продължение на 1 или 2 дни.

Ако не са били организирани предварително посочените в точка 1 тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, ще положите тези тестове заедно с тестовете по модела „Център за оценяване“.

При тестовете по модела „Център за оценяване“ се оценяват седем общи компетенции, както и специфичните компетенции, изисквани за настоящия конкурс, като за целта се използват 4 теста (интервюта относно общите и специфичните компетенции, упражнение в група и работа по казус), както е описано в матриците по-долу:

Компетенция

Тестове

1.

Анализ и разрешаване на проблеми

Работа по казус

Упражнение в група

2.

Комуникация

Работа по казус

Интервю относно общите компетенции

3.

Постигане на качество и резултати

Работа по казус

Интервю относно общите компетенции

4.

Учене и развитие

Упражнение в група

Интервю относно общите компетенции

5.

Определяне на приоритети и организиране

Работа по казус

Упражнение в група

6.

Издръжливост

Упражнение в група

Интервю относно общите компетенции

7.

Работа с други хора

Упражнение в група

Интервю относно общите компетенции

Изискван минимум

3 от 10 точки за всяка компетенция, като изискваният общ минимум е 35 от общо 70 точки

Компетенция

Тестове

Специфични компетенции

Интервю относно специфичните компетенции

Изискван минимум

50 от 100 точки

4)    Списък на издържалите конкурса

След като провери удостоверителните документи на кандидатите, конкурсната комисия ще изготви списък на издържалите конкурса , включващ отговарящите на условията кандидати, които са получили най-високите общи резултати на тестовете по модела „Център за оценяване“, докато се достигне изискваният брой на издържалите конкурса кандидати. Имената в списъка се подреждат по азбучен ред.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO http://jobs.eu-careers.eu най-късно до:

9 август 2016 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Асистентите от степен AST 3 участват под ръководството на администратор в изпълнението на задачите на своята институция или орган и извършват оперативни, изпълнителни, помощни, обслужващи и логистични функции в различни сфери на дейност.

Специалистите по аудио-визуална техника и за обслужване на конферентно оборудване отговарят за проектирането, инсталирането и управлението на технически съоръжения, за предаването на звук и изображение чрез мултимедийно/аудио-визуално или конферентно оборудване или за организацията на оперативното подпомагане за голям брой заседателни зали. Задълженията могат да включват:

проектиране, конфигуриране и/или инсталиране на конферентно и аудио-визуално оборудване,

изготвяне на техническите и/или операционните спецификации за ново конферентно и аудио-визуално оборудване и за обновяване на наличното оборудване, както и упражняване на надзор върху работата на подизпълнителите в тази област,

осигуряване на доброто функциониране на системите за управление на аудио-визуалното оборудване в конферентните зали,

отстраняване на проблеми с конферентното и аудио-визуалното оборудване,

упражняване на надзор върху дейностите по поддръжката на конферентното и аудио-визуалното оборудване и/или на системите за управление на контролната зала за конференции, както и върху помощните задачи за заседателните зали,

организация на оперативното подпомагане за голям брой заседателни зали чрез предоставяне на технически и човешки ресурси, за да се гарантира безпрепятственото функциониране на операционните услуги,

предоставяне на обучение и осигуряване на обмен на знания за аудио-визуалните системи,

извършване на аналогови и цифрови измервания с фини уреди (осцилоскопи, генератори на сигнали, уреди за измерване на децибели, дигитални термометри и т.н.) в конферентните зали,

сглобяване, инсталиране и конфигуриране на аудио-визуално и компютърно оборудване за предаването на изображение и звук посредством компютърната и/или телекомуникационната мрежа (видео- и аудиострийминг, видеоконференции и т.н.),

сглобяване и монтиране на подвижно аудио- и/или видеооборудване и работа с такова оборудване (например камери, екрани, прожектори, микрофони, смесителни пултове, подвижни стелажи и т.н.) по време на мероприятия,

програмиране и експлоатация на аудио- и/или видеосистемите за контрол за конферентни зали, осигуряване на помощ при работата с тези системи и отстраняване на проблеми, свързани с тях, — на място или от разстояние, в рамките на нормалното работно време и извън него,

управление на записването на дискусиите на цифрови носители (линеарни и нелинеарни),

отговорност за правилното получаване (напр. подбор на изображения от системи с множество камери), маршрутизация и разпределение на аудио-визуалните сигнали от контролна зала към точките на разпределение в сграда,

отговорност за експлоатацията, конфигурирането, работата и/или инсталирането на мрежа от информационни екрани,

програмиране, конфигуриране и/или експлоатация на системите за кодиране и изпращане на аудио- и видеопотоци и поддържане на изправността им,

принос за спазване на международните стандарти в областта на конферентното оборудване и оборудването за симултанен превод,

осигуряване на видео- и/или аудиозапис на изказванията на участниците (чрез микрофони, камери и различни аудио-визуални източници),

програмиране, експлоатация и поддържане в изправност на електронните системи за гласуване,

програмиране, експлоатация и/или поддържане в изправност на конферентното оборудване и оборудването за устен превод от/на няколко езика и/или програмиране, експлоатация и изправност на системите за получаване, обработване и разпространение на видеопоток,

отговорност за управлението и инвентаризацията на оборудването,

осигуряване на управлението, конфигурацията и изправността на мрежа LAN (TCP-IP),

извършване на ремонтни дейности и адаптиране, свързани с електрониката,

подбор на изображения, заснети чрез конфигурация от няколко камери по време на заседания и мероприятия,

конфигуриране и експлоатация на мултимедийно оборудване в залите,

конфигуриране, управление и експлоатация на системи за телеконференция и видеоконференция.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБОСНОВКА ОТНОСНО ЕЗИКОВИЯ РЕЖИМ НА НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

Този конкурс е организиран за набиране на техници по аудио-визуална техника и за обслужване на конферентно оборудване. Изискванията, посочени в раздела „ОТГОВАРЯМ ЛИ НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?“ от настоящото обявление за конкурс, са в съответствие с основните изисквания на институциите на ЕС за специализирани умения, опит и знания и са съобразени с необходимостта новопостъпилите служители да могат да работят ефективно, по-специално с други членове на персонала.

По тази причина от кандидатите се изисква да изберат втория си език за конкурса от ограничен брой официални езици на ЕС. Това изискване се дължи също така на бюджетни и оперативни ограничения, както и на естеството на използваните от EPSO методи за подбор, описани в точки 1, 2 и 3 по-долу. Езиковите изисквания за настоящия конкурс са одобрени от управителния съвет на EPSO, който отчита тези фактори и други специфични изисквания, свързани с естеството на служебните задължения или с конкретните нужди на заинтересованите институции на ЕС.

Основната цел на настоящия конкурс е да се състави списък на техници по аудио-визуална техника и за обслужване на конферентно оборудване за назначаване от европейските институции. След като техниците бъдат наети на работа, от съществено значение е те да бъдат оперативни веднага и да могат да общуват със своите колеги и ръководители. С оглед на критериите за използването на езици в процедурите за подбор на ЕС, изложени в точка 2 по-долу, институциите на ЕС считат, че английският, немският и френският език са най-подходящите втори езици за целите на настоящия конкурс.

Предвид факта, че английският, немският и френският език са езиците, които са най-често говорени, превеждани и използвани за административна комуникация от персонала на институциите на ЕС, кандидатите трябва да владеят най-малко един от тях сред техните два задължителни езика.

Освен това доброто владеене на английски, немски или френски език се счита от съществено значение за различните задачи, изисквани от техниците, като например проектирането, инсталирането и управлението на технически съоръжения, предаването на звук и изображение чрез мултимедийно/аудио-визуално или конферентно оборудване, както и за организацията на оперативното подпомагане за голям брой заседателни зали.

Кандидатите трябва да използват своя втори език за конкурса (английски, немски или френски) при попълването на електронните формуляри за кандидатстване, а EPSO трябва да използва тези езици при общата комуникация с кандидатите, които са подали валидни формуляри за кандидатстване, както и за някои тестове, описани в точка 3.

1.   Обосновка относно избора на езици за всяка процедура за подбор

Институциите на ЕС смятат, че решението относно специфичния езиков режим на всяка отделна процедура за подбор, и по-специално всяко ограничаване на избора на езици, трябва да бъде взето въз основа на следните съображения:

i)

Изискване новите служители да бъдат незабавно оперативни

Новопостъпилите служители трябва да бъдат незабавно оперативни и да са в състояние да изпълняват задълженията, за които са наети. Поради това EPSO трябва да гарантира, че издържалите конкурса кандидати владеят на подходящо ниво комбинация от езици, която ще им позволи да изпълняват ефективно служебните си задължения, и по-специално че тези кандидати са в състояние да общуват ефикасно във всекидневната си работа със своите колеги и ръководители.

Следователно може да бъде обосновано някои тестове да бъдат организирани на ограничен брой работни езици, за да се гарантира, че всички кандидати могат да работят поне на един от тези езици, независимо какъв е техният първи официален език. Ако това не бъде направено, ще възникне сериозен риск значителен брой успешно издържали конкурса кандидати да не бъдат в състояние в разумен срок да изпълняват задачите, за които са наети на работа. Освен това ще бъде пренебрегнат очевидният факт, че кандидатстващите за работа в публичната служба на ЕС лица желаят да се присъединят към международна организация, която трябва да използва работни езици, за да функционира правилно и да изпълнява задачите, възложени ѝ по силата на Договорите за ЕС.

ii)

Естество на процедурата за подбор

В някои случаи ограничаването на езиците, които кандидатите могат да изберат, може да бъде обосновано от естеството на процедурата за подбор.

В съответствие с член 27 от Правилника за длъжностните лица EPSO използва конкурси на общо основание, даващи възможност да се оценят уменията на кандидатите и да се предвиди с по-голяма точност дали кандидатите ще бъдат в състояние да изпълняват задълженията си.

Моделът „Център за оценяване“ е метод за подбор, при който кандидатите се оценяват по стандартизиран начин въз основа на различни сценарии под наблюдението на няколко членове на конкурсната комисия. При оценяването се използват рамка на компетенциите, предварително изготвена от органите по назначаването, общ метод на оценяване и съвместно вземане на решения.

Оценяването на специфичните умения по този начин позволява на институциите на ЕС да преценят способността на кандидатите да бъдат незабавно оперативни, поставяйки ги в среда, сходна с тази, в която ще работят. Значителни по обем научни изследвания са показали, че моделът „Център за оценяване“, при който се прави симулация на реални работни ситуации, е най-добрият метод за преценяване на работата в реални условия. Ето защо този модел се използва в целия свят. Като се имат предвид продължителността на кариерното развитие и мобилността в рамките на институциите, този начин на оценяване е от основно значение, особено при подбора на служители на постоянен договор.

За да се гарантират оценяването на кандидатите на равни начала и тяхната способност да осъществяват контакт директно с оценителите и останалите кандидати, участващи в съответното упражнение, кандидатите се оценяват заедно в група, в която се използва общ език. За тази цел, освен ако моделът „Център за оценяване“ не се използва в конкурс с един основен език, е необходимо тестовете по модела „Център за оценяване“ задължително да се организират на ограничен брой езици.

iii)

Бюджетни и оперативни ограничения

Управителният съвет на EPSO смята по няколко причини, че би било непрактично етапът „Център за оценяване“ на даден конкурс да се организира на всички официални езици на ЕС.

На първо място, подобен подход би имал много сериозни последици, свързани с ресурсите, правейки невъзможно за институциите на ЕС да наемат персонал за своите нужди при настоящата бюджетна рамка. Освен това такъв подход няма да бъде икономически оправдан от гледна точка на европейските данъкоплатци.

На второ място, провеждането на изпитите по модела „Център за оценяване“ на всички официални езици би изисквало значителен брой устни преводачи да работят по конкурсите на EPSO, както и използването на подходящи помещения, оборудвани с кабини за устен превод.

На трето място, ще е необходим много по-голям брой членове на конкурсните комисии, които владеят различните езици, използвани от кандидатите.

2.   Критерии за избора на езици за всяка процедура за подбор

Ако от кандидатите се изисква да изберат от ограничен брой официални езици на Съюза, управителният съвет на EPSO трябва да определи за всеки отделен случай езиците, които да бъдат използвани за отделните конкурси на общо основание, като вземе предвид следното:

i)

всякакви специфични вътрешни правила относно използването на езици в съответната(ите) институция(и) или органи;

ii)

специфичните изисквания, свързани с естеството на служебните задължения и конкретните нужди на съответната(ите) институция(и);

iii)

езиците, които най-често се използват в съответната(ите) институция(и), определени въз основа на:

обявеното и доказаното владеене на езици на равнище B2 или по-високо от Общата европейска референтна рамка за езиците от активно заетите служители на ЕС на постоянен договор,

най-често срещаните целеви езици, на които се превеждат документите, предназначени за вътрешно ползване в институциите на ЕС,

най-често срещаните изходни езици, от които се превеждат изготвяните в институциите на ЕС документи, предназначени за използване извън тях;

iv)

езиците, които се използват за административна комуникация в рамките на съответната(ите) институция(и).

3.   Езици за комуникация

В настоящия раздел са описани общите правила за използването на езици за комуникация между EPSO и потенциалните кандидати. Други, специфични изисквания могат да бъдат установени във всяко обявление за конкурс.

EPSO взема предвид правото на кандидатите като граждани на ЕС да общуват на своя майчин език. Освен това EPSO признава, че кандидатите, валидирали кандидатурите си, са потенциални членове на публичната служба на ЕС и се ползват от правата и задълженията, наложени им от Правилника за длъжностните лица. Ето защо институциите на ЕС считат, че EPSO следва, когато е възможно, да общува с кандидатите и да им предоставя информация относно техните кандидатури на всички официални езици на ЕС. За тази цел постоянното съдържание на уебсайта на EPSO, обявленията за конкурси и общите правила, уреждащи конкурсите на общо основание, ще се публикуват на всички официални езици.

Езиците, на които се попълва електронният формуляр за кандидатстване, се посочват във всяко обявление за конкурс. Указанията за попълването на формуляра за кандидатстване трябва да се предоставят на всички официални езици. Тези разпоредби ще важат през преходния период, който е необходим за създаването на процедура за подаване на първоначални електронни кандидатури на всички официални езици.

За да бъде общуването бързо и ефикасно, след валидирането на първоначалната кандидатура общата комуникация на EPSO с всички кандидати ще се извършва на ограничен брой официални езици на ЕС. Това ще бъде първият или вторият език на кандидата, както е посочено в съответното обявление за конкурс.

Кандидатите могат да се свързват с EPSO на всеки един от официалните езици на ЕС, но за да може EPSO да обработва техните запитвания по-ефективно, кандидатите се насърчават да използват ограничен брой езици, за които служителите на EPSO са в състояние да осигурят незабавно езиково покритие, без да е необходимо да се прибягва до писмен превод.

Някои тестове също могат да се държат на ограничен брой официални езици на ЕС, за да се гарантира, че кандидатите притежават изискваното равнище на езикови умения за участие във фазата на оценяване на конкурсите на общо основание. Езиците на различните тестове ще се посочват във всяко обявление за конкурс.

Институциите на ЕС смятат, че по този начин се осигурява справедлив и подходящ баланс между интересите на службата и принципа на многоезичието и недискриминацията по език. Задължението кандидатите да изберат втори език, който е различен от първия (обикновено майчиния език или език, който владеят на равностойно ниво), гарантира, че съпоставянето на кандидатите може да се извърши на равни начала.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ III

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Конкурсната комисия взема под внимание следните критерии при подбора по квалификации:

1.

Професионален опит в конфигурирането, експлоатацията и поддържането в изправност на конферентното оборудване и/или на оборудването за устен превод от/на няколко езика.

2.

Професионален опит в програмирането, конфигурирането, експлоатацията и поддържането в изправност на системите за получаване и обработване на аудио/видеопоток.

3.

Професионален опит в програмирането, конфигурирането, експлоатацията и поддържането на изправността на мобилно аудио- и/или видеооборудване (например камери, екрани, прожектори, микрофони, подвижни стелажи и т.н.).

4.

Професионален опит в програмирането, конфигурирането, работата и поддържането на изправността на системи за кодиране и изпращане на аудио- и видеопотоци (по мрежи IТ, мрежи ISDN или сателит).

5.

Професионален опит в изготвянето на технически спецификации в областта на настоящия конкурс.

6.

Професионален опит в координирането и надзора на екипи, работещи в областта на аудио-визуалното и/или конферентното оборудване.

7.

Професионален опит в използването, внедряването, конфигурирането и отстраняването на неизправности на мрежи, основани на протокола TCP-IP, в областта на аудио-визуалните устройства.

8.

Професионален опит в извършването на аналогови и цифрови измервания с фини уреди (осцилоскопи, генератори на сигнали, уреди за измерване на децибели и т.н.) в областта на аудио-визуалните устройства.

9.

Професионален опит в областта на взаимното свързване и/или конфигурирането на аудио-визуални устройства чрез информационни мрежи.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news