Работа в Европа

ecdclogo-1024x909В Официалния вестник на ЕС от 7 октомври е публикувано обявление за свободно работно място за директор на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията.

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) е създаден през 2005 г. Центърът е агенция на ЕС, чиято цел е укрепване на защитните механизми на Европа срещу заразните болести. Седалището на ECDC е в Стокхолм, Швеция.

Мисията на Центъра е да определя, оценява и съобщава за съществуващи и нововъзникващи заплахи за човешкото здраве от заразни болести. За да осъществява тази мисия, ECDC работи в партньорство с националните органи за здравеопазване в цяла Европа. Целта е укрепване и развитие на наблюдението на заболяванията и на системи за ранно предупреждение на територията на целия континент.

Като част от мисията си Центърът:

 • издирва, събира, съпоставя, оценява и разпространява съответните научни и технически данни;
 • предоставя научни становища и научна и техническа помощ, включително обучение;
 • предоставя навременна информация на Комисията, държавите-членки, агенциите на Общността и международни организации, работещи/развиващи дейност в областта на общественото здравеопазване;
 • координира европейските мрежи на органите, работещи в областите, обхванати от мисията на Центъра, включително мрежите, възникващи в резултат на дейности в областта на общественото здравеопазване, поддържани от Комисията, и натоварени с управлението на мрежи за извършване на специално наблюдение;

както и

 • осигурява обмен на информация, експертиза и най-добри практики и подпомага разработването и прилагането на съвместни действия.

През 2016 г. Центърът разполага с бюджет от 58,2 млн. евро и с персонал от общо 350 човека.

Директорът е законният представител на ECDC и неговото лице пред обществеността. Той се отчита пред управителния съвет на Центъра. Директорът ръководи и управлява ECDC и носи цялостната отговорност за неговите действия, като осигурява постигането на целите му.

Той отговаря за:

 • управлението на ECDC в съответствие с регламента за неговото учредяване и с приложимото законодателство в сила;
 • ръководенето и управлението на персонала и администрацията на ECDC;
 • изготвянето на стратегията, Многогодишния работен план и проекта на Работна програма на ECDC за всяка година, които се одобряват от управителния съвет, както и докладването пред управителния съвет относно тяхното изпълнение;
 • подготвянето и изпълнението на бюджета на ECDC;
 • представляването на ECDC в ЕС и извън него; пряката и непряката комуникация със заинтересованите страни и обществеността по всички въпроси от компетентността на ECDC;
 • поддържането на сътрудничество между ECDC, Комисията, Европейския парламент и държавите-членки;
 • предоставянето на секретариат и на подходяща научна и техническа подкрепа на управителния съвет и на консултативния форум;
 • гарантирането на това, че Центърът изпълнява задачите си по начин, който позволява поддържането на високо научно ниво и запазване на независимостта на неговите дейности и становища.

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
 • Университетска степен или диплома: кандидатите трябва да притежават образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е четири години или повече, или
  • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата)
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват горепосочените квалификации; най-малко 5 години от този 15-годишен професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително друг от тези езици до степен, необходима за изпълнението на задълженията им;
 • Възрастова граница: кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст на 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички условия за допустимост, и по-специално на тези относно изисквания вид дипломи и професионален опит.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да кандидатствате по интернет на уебсайта:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 9 ноември 2016 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Свободно работно място за директор на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, Стокхолм – COM/2016/20016 (811.36 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news