Работа в Европа

logo-curiaВ Официалния вестник на ЕС от 10 ноември е публикувана покана за подаване на кандидатури за поста директор на дирекция „Информационни технологии“ на Съда на Европейския съюз.

Естество на служебните задължения:

Под ръководството на генералния директор на генерална дирекция „Инфраструктура“ директорът на дирекция „Информационни технологии“ (ДИТ) управлява същата, като организира и координира дейността ѝ.

Доколкото отговаря за всички служби, свързани с информационните технологии на Съда на Европейския съюз, ДИТ има ключова роля за доброто функциониране и за развитието на информационната система на Съда. Тя допринася за модернизацията на Съда, прилагайки модерна и динамична визия и стратегия за информационно-технологичното бъдеще. Директорът създава тази визия и стратегия и изработва в съответствие с определените от Съда приоритети, като взема предвид особените нужди на съдебната институция.

За тази цел дейността на ДИТ включва по-конкретно:

 • анализ, разработка, развитие, внедряване и поддръжка на информационно-технологичните средства;
 • определяне, внедряване и управление на информационно-технологичната инфраструктура (мрежа, стационарни и мобилни телефони, център за данни, резервно звено, компютри, многофункционални фотокопирни машини и пр.);
 • помощ за ползвателите, както и техническо обслужване и мултимедийно оборудване на съдебните зали.

В този контекст директорът на ДИТ съветва компетентните служби и органи на Съда. Той им предлага краткосрочна, средносрочна и дългосрочна информационна стратегия под формата на ръководен проект с многогодишни работни планове, съставени с оглед на желаното за информационната система развитие и на съответните приоритети. Изготвя предложения и доклади в това отношение. Освен това осигурява бюджетното планиране и изпълнението на работните планове.

Той управлява екип от около седемдесет длъжностни лица, разпределени в четири административни отдела. Директорът ръководи работата във връзка с предоставяните от външни дружества услуги.

Годишният бюджет на ДИТ за оборудване и външни услуги е приблизително 18 милиона евро.

Директорът на ДИТ осигурява, също така, съответствието на информационните системи с действащите правила. В качеството си на вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити за разходите в областта на информационните технологии следи за спазването на финансовите правила във връзка с обществените поръчки.

Директорът на ДИТ представлява институцията в рамките на външни органи и форуми, и по-конкретно в рамките на междуинституционалните комитети в областта на информационните технологии.

Търсен профил:

 • способност за ръководене и мотивиране на голям екип от компетентни специалисти в областта на информационните технологии;
 • отлични управленски умения и способност за ръководене на ориентирана към услугите административна служба в мултикултурна среда;
 • способност за разбиране на предизвикателствата, пред които са изправени големите организации при създаването, развитието и еволюцията на корпоративните информационни системи в съответствие с оперативните потребности;
 • доказан опит в ефективното планиране и управление на човешките и финансовите ресурси;
 • развит усет за комуникация и междуличностни отношения с оглед на създаването и поддържането на отлични отношения с кабинетите, секретариатите и службите на Съда, както и с другите институции;
 • доказан практически опит в областта на планирането и управлението на проекти;
 • способност за изграждане на стратегия за разработването на информационни системи и за предоставянето на услуги в Съда при отчитане на нуждите, ресурсите и ограниченията;
 • способност за предоставяне на информационно-технологични консултации на кабинетите, секретариатите и службите на институцията;
 • отлични аналитични умения, способност за откриване на основни въпроси, за набелязване и разработване на стратегически цели и за превръщането им в предложения за конкретни действия;
 • добро познаване на финансовите правила, приложими по отношение на институциите на Съюза, или добри познания във връзка с управлението на големи бюджети и поръчки.

Изисквания:

Кандидатите трябва да отговарят на условията за назначаване на длъжностно лице, предвидени в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. За тази длъжност те трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

 • да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома;
 • да имат най-малко десетгодишен професионален опит в областите, посочени в точка „Естество на служебните задължения“;
 • да владеят задълбочено един официален език на Европейския съюз и задоволително друг официален език на Европейския съюз. Поради естеството на службата се изисква добро владеене на английски език.

Възнаграждението и условията на работа са тези, които Правилникът предвижда за длъжностните лица на Европейския съюз със степен AD 14 или AD 15. За сведение месечната основна заплата на длъжностно лице със степен AD 14, стъпка 1 е 13 642 EUR, а тази на длъжностно лице със степен AD 15, стъпка 1 – 15 435 EUR. На кандидатите се обръща внимание, че съгласно Правилника всеки нов служител е длъжен да премине деветмесечен период на изпитване.

Кандидатурите за тази длъжност се изпращат единствено по електронна поща на електронен адрес:

 най-късно до 9 декември 2016 г.

Към кандидатурите следва да се приложат подробна автобиография и всички други подходящи документи. Кандидатите трябва освен това да приложат към кандидатурата си мотивационно писмо и кратко изложение (до 5 страници) на виждането си за работата и управлението на дирекцията, до която се отнася поканата за подаване на кандидатури.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news