Работа в Европа

efsa.europa-logoВ Официалния вестник на ЕС от 24 март е публикувана покана към заинтересованите лица, които желаят да кандидатстват за една от предлаганите 7 от общо 14 позиции за член на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните.

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е ключовият елемент на системата на ЕС за оценка на риска в областта на безопасността на храните и фуражите. Този орган бе създаден с цел да предоставя научни консултации и научна помощ за законодателството и политиките на Съюза във всички сфери, които пряко или косвено засягат безопасността на храните и фуражите. ЕОБХ отговаря и за въпросите в сферата на здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях и здравето на растенията. Той предоставя независима информация по посочените въпроси и сигнализира за наличието на рискове. Освен това в неговите задължения се включва и изготвянето на научни консултации в редица сфери на правото в областта на храните и фуражите винаги когато законодателството на Съюза го изисква, включително по отношение на новите технологии в храните, като ГМО. Поради своята независимост, научната стойност на своите становища и на предоставяната обществена информация, прозрачността на своите процедури и грижата, с която изпълнява задълженията си, Органът се ползва с широко признат статут на референтна институция. Освен че разполага със свой собствен екип от специалисти, Органът се подпомага от мрежа от компетентни организации в ЕС.

Органът е със седалище в Парма, Италия.

Членовете на Управителния съвет се назначават по такъв начин, че да се гарантира най-висока степен на компетентност, широк обхват на съответен професионален опит и в съответствие с това възможно най-широко географско разпределение в рамките на Съюза. Освен това четирима от членовете на Управителния съвет трябва да имат професионален опит в организации, представляващи потребителите и други групи интереси по хранителната верига.

Абсолютно необходимо е да се осъществява и сътрудничество с държавите членки. Членовете на Управителния съвет следва да се назначават по начин, който да гарантира най-висока степен на компетентност, богат опит в съответната област, например в управлението или публичната администрация, и възможно най-широко географско разпределение в рамките на Съюза. Това следва да се улеснява чрез ротация на различни страни по произход на членовете на Управителния съвет, без запазване на определени постове за граждани на конкретна държава членка.

Роля и дейност на Управителния съвет

Задълженията на Управителния съвет включват в частност:

 • общ мониторинг на работата на Органа, за да гарантира, че той изпълнява мисията и задълженията, които са му възложени в съответствие с неговите правомощия, при условия на независимост и прозрачност;
 • избор на изпълнителен директор от списък с кандидати, изготвен от Комисията, а при необходимост – неговото освобождаване от длъжност;
 • избор на членовете на научния комитет и на групите от експерти, които отговарят за изготвянето на научните становища на Органа;
 • приемане на годишните и многогодишните програми за работата на Органа, както и на общия доклад за годишните дейности;
 • приемане на вътрешния правилник и финансовия правилник на Органа.

Работата на Съвета е организирана на базата на публични срещи, закрити заседания и кореспонденция. Документацията на ЕОБХ, кореспонденцията на Съвета и закритите заседания се водят на английски език. Съветът заседава между четири и шест пъти годишно, главно в Парма.

Управителният съвет се състои от 14 членове и представител на Комисията. Четирима от членовете трябва да са имат професионален опит в организации, представляващи потребителите и други групи интереси по хранителната верига. Мандатът на седем от членовете на настоящия Управителен съвет изтича на 30 юни 2018 г. Мандатът на останалите седем членове на Управителния съвет изтича на 30 юни 2020 г.

Информация относно състав на Съвета може да намерите на интернет сайта на ЕОБХ.

Тази покана се отнася за подаване на кандидатури за длъжностите на седемте членове на Управителния съвет, чийто мандат изтича на 30 юни 2018 г.

Необходима квалификация за длъжността и критерии за подбор

Членовете на Управителния съвет трябва да притежават най-висока степен на компетентност, богат съответен професионален опит и да поемат ангажимент да работят независимо.

За да отговарят на изискванията за длъжността, кандидатите трябва да са граждани на държава членка на ЕС, и да притежават:

 • Най-малко 15 години опит в една или повече от изброените по-долу 5 сфери на компетентност, от които поне 5 години опит на високо управленско ниво:        
  • предоставяне на независими научни консултации, научна и техническа подкрепа за изготвянето на законодателството и политиката на Европейския съюз във всички сфери, които пряко или косвено засягат безопасността на храните и фуражите;
  • управление и публична администрация (включително в областта на човешките ресурси, правните и финансовите аспекти);
  • изготвяне на политики, които гарантират почтеност, независимост, прозрачност, етична практика и качествени научни консултации, като същевременно поддържат надеждност пред заинтересованите страни;
  • ефективно осведомяване и информация за широката общественост относно научната работа;
  • осигуряване на необходимата съгласуваност между: функциите за оценка и управление на риска и за обмяна на информацията за него.
 • Най-малко пет години опит в областта на безопасността на храните и фуражите или други сфери на дейност, свързани със задачите на Органа, по-конкретно в сферата на здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, опазването на околната среда, здравето на растенията и храненето;
 • Способност за работа в многоезична, мултикултурна и мултидисциплинарна среда;
 • Ангажираност да работят независимо: от тях се очаква да спазват най-високи стандарти на етично поведение, да действат честно, независимо, безпристрастно, благоразумно и без оглед на личен интерес, както и да избягват всякакви ситуации, които биха могли да създадат конфликт на лични интереси.

Кандидатите ще бъдат оценени въз основа на съпоставяне на постиженията им и на ангажираността им да работят независимо. Прилагат се следните критерии за оценка на кандидатите:

 • експертен опит и способност ефективно да допринасят в една или повече сфери на компетентност, изброени по-горе;
 • експертен опит в областта на безопасността на храните и фуражите или в други сфери, свързани със задачите на ЕОБХ;
 • способност за работа в многоезична, мултикултурна и мултидисциплинарна среда.

Съставеният списък с подбрани кандидатури също ще бъде анализиран с оглед на следните изисквания за състава на Съвета:

 • добре балансиран колективен експертен опит на членовете на Управителния съвет,
 • възможно най-широко географско разпределение чрез ротация на различни страни по произход на членовете на Управителния съвет.

Кандидатите трябва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване и декларация за интереси, в които са изброени конкретни ангажименти и клетвени декларации. След назначаването им от Съвета те трябва да представят годишна писмена декларация за интереси и да съобщават на всяко заседание на Управителния съвет за интереси, които биха могли да засегнат тяхната безпристрастност по дадена точка в дневния ред.

Предназначението на декларацията за интереси е да покаже способността на кандидата да изпълнява задълженията си на член на Управителния съвет на ЕОБХ в съответствие с вътрешния правилник за независимост на ЕОБХ и Кодекса за поведение на Управителния съвет на ЕОБХ (Code of Conduct of the EFSA Management Board). В тези правила се забранява на членовете на Съвета да се занимават с дейност, която би довела до конфликт на интереси или има вероятност да предизвика у широката общественост съмнение за конфликт на интереси.

Ще се вземат предвид конкретните обстоятелства на даден кандидат за член, който има професионален опит в организации, представляващи потребителите и други групи интереси по хранителната верига.

Членовете трябва да поемат твърд ангажимент за участие в заседанията на Управителния съвет. От тях се изисква да потвърдят във формуляра за кандидатстване времето, с което разполагат за активно участие в заседанията на Управителния съвет. Очаква се Управителният съвет да заседава между четири и шест пъти годишно. Членовете на Съвета не получават заплащане, но направените от тях обичайни пътни разходи ще им бъдат възстановявани, като те ще имат право да получават дневни надбавки. Разходите за настаняване се изплащат пряко от ЕОБХ. Те ще получават и обезщетение за присъствието си на заседанията в размер на 385 EUR за всеки пълен присъствен ден. Заседание с продължителност от половин ден или присъствие само половин ден означава, че ще бъде изплатена само половината от размера на обезщетението.

От кандидатите се изисква да посочат и да обосноват в кандидатурата си желанието си да бъдат разглеждани като един от четиримата членове на Управителния съвет, които имат опит в организации, представляващи потребителите или други групи интереси по хранителната верига. Обосновката следва да включва информация относно техния опит в организации, представляващи потребителите или други групи интереси по хранителната верига.

С изключение на представителя на Комисията, който се назначава от Комисията, членовете на Управителния съвет се назначават от Съвета след консултация с Европейския парламент. Те се избират от списък, съставен от Комисията на базата на поканата за изразяване на интерес.

Продължителността на мандата е четири години с възможност за еднократно подновяване.

Кандидатите следва да имат предвид, че списъкът на Комисията ще бъде оповестен публично и че имат право да не се съгласят имената им да бъдат публикувани, като се свържат с Комисията.Упражняването на това право не засяга разглеждането на съответната кандидатура.

Лица, които са в списъка на Комисията, но не са избрани за длъжността, могат да бъдат включени в списък на резервите, който да бъде използван, в случай че е необходимо да се заместят членове, които не са в състояние да приключат своя мандат.

Процедура за кандидатстване и крайни срокове

Кандидатурите следва да отговарят на изискванията, изложени по-долу; в противен случай няма да бъдат взети под внимание:

1. Заинтересованите лица се насърчават да кандидатстват чрез онлайн система на следния уебсайт: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en

2. Онлайн кандидатурата трябва да включва две приложения:

 • декларация за интереси със саморъчен подпис, която може да бъде намерена на следния адрес: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en
 • автобиография (CV) с дължина най-малко 1,5 страници и най-много 3 страници.

При успешно подаване на онлайн кандидатурата онлайн системата ще генерира регистрационен номер. Ако обаче не се генерира регистрационен номер, кандидатурата не е регистрирана.

При технически проблеми моля, изпратете електронно писмо до: 

Не е възможно да следите по интернет следващите етапи на кандидатурата Ви.

3. Формулярът за кандидатстване, декларацията за интереси, автобиографията и всички придружителни документи трябва да са на един от официалните езици на Европейския съюз. Макар да не е задължително, представянето при възможност на резюме на професионалния опит и на друга важна информация на английски език ще бъде прието с благодарност с цел улесняване на процедурата за подбор. Всички кандидатури ще се разглеждат като поверителни. Придружителните документи се предават на по-късен етап, ако бъдат поискани.

Ако желаете да подадете кандидатура на официален език на Европейския съюз, различен от английски, можете да попълните кандидатурата на този език или да се свържете със секретариата по електронна поща на следния адрес:

и да поискате формуляр за кандидатстване на даден език.Ще получите формуляра за кандидатстване във формат Word.

Всички заявления за изразяване на интерес ще бъдат обработени в условия на поверителност.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 19 май 2017 г., 12:00 часа на обяд брюкселско време.

Заявлението трябва да се попълни, а крайният срок – да бъде спазен. Настоятелно съветваме кандидатите да не изчакват до последните няколко дни, за да кандидатстват, тъй като всяка неизправност в интернет връзката може да доведе до пропусната възможност за подаване на кандидатурата навреме. След като срокът за подаване на кандидатурите изтече, кандидатури няма да се приемат.

Ще бъдат приемани кандидатури, изпратени по електронна поща и отговарящи на изискванията, установени в точка 3.

Като общо правило кандидатури, изпратени по пощата, факса или предадени на ръка, и кандидатури, изпратени директно на Европейския орган за безопасност на храните, няма да бъдат приемани.

При подаване на кандидатура кандидатите приемат процедурите и условията, както са посочени в настоящата покана и в документите, на които тя се позовава. При оформяне на своето досие кандидатите в никакъв случай не могат да се позовават на документи, предадени с предходни кандидатури (например, не се приемат фотокопия на предишни кандидатури). Всяко представяне на неверни данни при предоставяне на необходимата информация може да доведе до изключване от настоящата покана.

Всички кандидати по тази покана за изразяване на интерес ще бъдат уведомени за резултата от процедурата за подбор.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news