Работа в Европа

europol-logoВ Официалния вестник на ЕС от 23 май е публикувано обявление за свободно работно място за поста изпълнителен директор на Европол.

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) е агенция на Европейския съюз със седалище в Хага, Нидерландия. Европол е създаден през 1995 г.

Целта на Европол е да подкрепя и засилва действията на компетентните органи на държавите членки и взаимното им сътрудничество за предотвратяване и борба с тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки, с тероризма и с други форми на престъпност, засягащи общ интерес, който е предмет на политика на Съюза.

За да се осъществи тази мисия на Европол, в Агенцията понастоящем работят 550 човека. Бюджетът на Европол за 2017 г. е 117 млн. евро.

Изпълнителният директор управлява и гарантира ефикасното ежедневно функциониране на Европол. Той или тя е законният представител на Агенцията.

Изпълнителният директор се отчита пред управителния съвет. Без да се засягат правомощията на управителния съвет, изпълнителният директор е независим в изпълнението на своите задължения и не търси, нито приема инструкции от никое правителство или друг орган.

Изпълнителният директор осигурява ръководството и предоставянето на насоки за постигане на целите на Европол. Той отговаря за изпълнението на задачите, които са възложени на Европол.

Конкретните отговорности на изпълнителния директор включват:

 • гарантиране на стратегическото развитие на Европол с оглед подпомагане на сътрудничеството между правоприлагащите органи в Съюза;
 • гарантиране на функционирането на Европол в съответствие с целите и задачите на Агенцията, определени в Регламента за Европол;
 • изготвяне на бюджетните документи и документите за планиране, които се представят на управителния съвет за решение, и изпълнение на Многогодишното програмиране и на Годишните работни програми на Европол и на други документи за планиране;
 • изпълнение на решенията, приети от управителния съвет, подпомагане на председателя при подготовката на заседанията на управителния съвет и редовно информиране на управителния съвет относно изпълнението на стратегическите и оперативните приоритети за борба с престъпността;
 • изготвяне на проекта за консолидиран годишен доклад за дейностите на Европол и представянето му пред управителния съвет за приемане;
 • поддържане на отношения на сътрудничество с други органи на Съюза, с органи на трети държави, с международни организации и частноправни субекти, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите на Европол;
 • изготвяне на план за действие въз основа на заключенията на вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и на докладите и препоръките от разследванията на OLAF и Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД);
 • защита на финансовите интереси на Съюза чрез прилагане на мерки за предотвратяване на измами, корупция и всяка друга незаконна дейност;
 • изпълнителният директор може да бъде поканен от Съвета да докладва за изпълнението на своите задължения; явява се пред съвместната група за парламентарен контрол (СГПК) с цел обсъждане на въпроси, свързани с дейностите на Европол. Той или тя подлежи на процедурата за освобождаване от отговорност от Европейския парламент за изпълнението на бюджета за съответната година.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва:

 • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз, и да не са лишени от права;
 • да са изпълнили задълженията си, наложени от приложимите закони за военната служба;
 • да представят подходящи препоръки относно годността си да изпълняват задълженията;
 • да са физически способни да изпълняват задълженията, свързани с тази длъжност (преди назначаване избраният кандидат подлежи на медицински преглед);
 • да представят доказателства за много добро владеене на един от езиците на Съюза и за достатъчно добро владеене на друг от езиците на Съюза до степен, необходима за изпълнението на задълженията.

Управителният съвет създава комисия за подбор, съставена от представител на Комисията и шестима членове, представляващи държавите членки, които се определят по жребий от управителния съвет.

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 04.07.2017 г., 23:59 ч. (централноевропейско време).

Допълнителни подробности относно процедурата за кандидатстване и подбор можете да намерите на уебсайта на Европол.

За допълнителни подробности относно процедурата за кандидатстване можете да се обърнете към .

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно място Europol/2017/TA/AD15/282 – Изпълнителен директор на Европол(923.08 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news