Работа в Европа

eca buildingВ Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление за свободна работна длъжност за поста юрист – експерт в областта на европейското право в Дирекция „Правни въпроси“ – Председателство.

Европейската сметна палата (ЕСП) е институция на Европейския съюз. Целта й е извършване на одит на финансите на Съюза. В качеството си на външен одитор на ЕС тя допринася за подобряването на неговото финансово управление. Сметната палата изпълнява функцията на независим пазител на финансовите интереси на гражданите.

ЕСП извършва одити, чрез които проверява как са получени и усвоени средствата на ЕС. Тя разглежда дали финансовите операции са правилно вписани и представени, дали са изпълнени редовно и законосъобразно и дали се управляват икономично, ефикасно и ефективно.

Сметната палата представя резултатите от извършените одити в ясни, актуални и обективни доклади. Тя също така изготвя становища по въпроси, свързани с финансовото управление на ЕС.

Седалището на Сметната палата е в Люксембург.

Отдел „Правни въпроси“ предоставя правни консултации и помощ на Сметната палата във всичките й дейности. Това включва консултации относно правомощията и прерогативите на Сметната палата, правни въпроси, произтичащи от одитната й дейност, както и въпроси относно служителите и административни въпроси. Отдел „Правни въпроси“ осъществява процесуално представителство, по-конкретно пред всички съдебни инстанции в Европейския съюз.

Под ръководството на главния ръководител на отдел „Правни въпроси“ юристите изпълняват функциите на вътрешни правни съветници. Те защитават интересите на Сметната палата, изпълняват задачи от правен характер, в т.ч. изготвят проекти за решения и правни становища относно законодателството на ЕС, осигуряват съдействие на членовете на Сметната палата и одитните състави по правни въпроси, предоставят вътрешни правни съвети в областта на институционалното и административното право и установените от Правилника права на длъжностните лица, както и осигуряват съдебно представителство на Сметната палата. В рамките на вътрешното сътрудничество подпомагат административните служби в областта на договорите за възлагане на обществени поръчки и провеждането на тръжни процедури.

Назначаването на длъжност ще се извършва въз основа на списъка с резерви. Първоначално ще има за цел заемането на свободна длъжност, а впоследствие ще се извършва в зависимост от нуждите на отдела и наличните свободни позиции.

Основните месечни възнаграждения за степените AD 7, AD 8 и AD 9 са съответно 5 937,01, 6 717,35 и 7 600,25 евро.

Критерии за допустимост

Тази процедура за набиране на служители е отворена за кандидати, които към крайния срок за подаване на заявления отговарят на следните критерии за допустимост:

 • са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • се ползват с пълните си граждански права;
 • са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
 • притежават необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Кандидатите трябва да притежават:

 • образователна степен, съответстваща на завършен курс на университетско образование, удостоверена с диплома по право, с обичайна продължителност на обучението от най-малко четири години, или
  • образователна степен, съответстваща на завършен курс на университетско образование, удостоверена с диплома по право, и най-малко една година приложим професионален опит, ако обичайната продължителност на обучението е най-малко три години, или
  • когато е в интерес на работата – равностойно професионално обучение;
 • доказан професионален опит от минимум осем години от момента на получаване на гореспоменатата диплома, от които най-малко шест години следва да са пряко свързани с естеството на функциите, които ще се упражняват; професионалният опит следва да бъде придобит към крайния срок за подаване на кандидатурите;
 • задълбочено владеене на един официален език на Европейския съюз (писмено и устно ниво С1) и задоволително владеене на най-малко още един от официалните езици на ЕС (писмено и устно ниво най-малко В2). Предвид естеството на работата се изисква много добро владеене на френски и английски език (писмено и устно най-малко ниво С1), тъй като тези два езика са работни за Европейската сметна палата.

За да определите нивото на Вашите езикови умения, моля посетете следния адрес: http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr

Заявленията за кандидатстване, изготвени задължително на английски или френски език, се подават единствено чрез онлайн формуляр, публикувано на уебсайта на Европейската сметна палата.

В предмета на заявлението трябва да бъде посочен референтният номер на обявлението за свободна длъжност - ECA/2017/7. Към заявлението задължително се прилагат следните документи:

Заявленията, които не отговарят стриктно на тези инструкции, ще бъдат отхвърлени.

Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат изпратени не по-късно от 12:00 ч. на 16 юни 2017 г.

При поискване кандидатите следва да представят необходимите подкрепящи документи, свързани с образователните им квалификации, професионалния им опит и заеманите длъжности.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ECA/2017/7 – Юрист – експерт в областта на европейското право – Председателство, Дирекция „Правни въпроси“ (1.86 MB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news