Работа в Европа

cvriaВ Официалния вестник на ЕС от 15 декември е публикувана покана за подаване на кандидатури за длъжността генерален директор на генерална дирекция „Информация“ (степен AD 15 или AD 16) на Съда на Европейския съюз в Люксембург.

От 1 януари 2018 г. генерална дирекция „Информация“ ще бъде една от трите генерални дирекции на институцията, заедно с генерална дирекция „Администрация“ и генерална дирекция „Многоезичие“.

Тя ще обединява:

 • дирекция „Информационни технологии“, отговаряща за управлението и развитието на информационната система на Съда и поддържащата я инфраструктура;
 • дирекция „Библиотека“, отговаряща за съставянето и използването на документи и библиотечни фондове при прилагане на цифрова стратегия;
 • дирекция „Комуникация“, отговаряща за разработването и прилагането на комуникационна политика, както и за достъпа до документите и архива на институцията.

Под ръководството на секретаря на Съда на Европейския съюз генералният директор отговаря за ръководството на генерална дирекция „Информация“. Дирекцията има за задача да изготвя, управлява и поддържа цялата информация за дейността на институцията. Генералният директор ще трябва да изготви и да приложи стратегия за управление на знанията и информацията в съответствие с определените от институцията приоритети. По-специално, с оглед на спецификата ѝ като съдебен орган.

Генералната дирекция наброява 130 длъжностни лица и служители, както и около стотина външни сътрудници.

В качеството си на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити за разходите, попадащи в неговата компетентност, генералният директор осигурява спазването на финансовите правила, и по-специално на тези в областта на обществените поръчки.

Генералният директор представлява институцията пред други органи, както и пред външни междуинституционални структури.

Търсен профил

 • добро познаване на задачите, функционирането и структурата на Съда на Европейския съюз;
 • доказана способност за анализиране, определяне и разработване на стратегически цели и за тяхното изпълнение; способност за разбиране на предизвикателствата, пред които са изправени големите организации по отношение на управлението на знания и информация в съответствие с професионалните изисквания;
 • способност за ръководене и мотивиране в мултикултурна среда на важна структура, отговаряща за разнообразни области на дейност;
 • доказан опит в планирането и ефективното управление на предоставени средства, както и в планирането и управлението на проекти;
 • добри комуникативни и междуличностни умения;
 • способност за управляване на големи бюджети и значителен брой договори в съответствие с приложимите финансови правила.

Кандидатите трябва да отговарят на условията за назначаване на длъжностно лице, предвидени в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. За тази длъжност те трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

 • да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома;
 • да имат най-малко десетгодишен подходящ професионален опит;
 • да владеят задълбочено един официален език на Европейския съюз и задоволително друг официален език на Европейския съюз. Поради естеството на работата се изисква владеене на френски или на английски език. Лицето, което бъде избрано да заеме длъжността, се задължава да научи този от двата езика, чието владеене евентуално не е удостоверило.

По отношение на заплатата и условията на работа се прилагат разпоредбите от Правилника за персонала, уреждащи статута на длъжностните лица на Европейския съюз със степен AD 15 или AD 16.

Кандидатурите за тази длъжност се изпращат единствено по електронна поща на адрес:  най-късно до 31 януари 2018 г.

Към кандидатурите се прилагат автобиография и всички други необходими документи.

Освен това кандидатите следва да приложат към кандидатурите си мотивационно писмо и кратко изложение (до 5 страници) на вижданията си за работата и управлението на генералната дирекция, за която се отнася поканата за подаване на кандидатури.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news