Работа в Европа

emsa logoВ Официалния вестник на ЕС от 15 декември е публикувана покана за подаване на кандидатури за длъжността изпълнителен директор на Европейската агенция по морска безопасност.

Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) беше създадена през 2002 г. след аварията на танкера „Ерика“ и последвалия нефтен разлив.

Мандатът ѝ беше удължаван през годините, като през 2013 г. правомощията ѝ бяха значително разширени. Понастоящем ЕАМБ оказва техническо, оперативно и научно съдействие на Европейската комисия и държавите членки в областта на морската безопасност, морската сигурност и предотвратяването и ответните действия при замърсяване, причинено от кораби или инсталации за нефт и природен газ.

Съдействието ѝ е особено важно в непрекъснатия процес на осъвременяване и разработване на ново законодателство, проследяване на неговото изпълнение и оценяване на ефективността на съществуващите мерки. ЕАМБ редовно извършва посещения в морските администрации и проверява класификационните организации, както и системите на трети държави за обучение и освидетелстване на морските лица. Агенцията също така подпомага съседните на ЕС държави в разширяването на техните умения и способности. Освен това ЕАМБ оказва съдействие на държавите членки, засегнати от замърсяване, причинено от кораби и инсталации за нефт и природен газ, като предоставя специализирани кораби, оборудване и спътникови изображения с цел откриване на замърсяване.

Седалището на ЕАМБ е в Лисабон, Португалия. За 2017 г. Агенцията е разполагала с общ бюджет от приблизително 75 милиона евро и около 250 служители.

Изпълнителният директор е законният представител на Агенцията и нейното лице пред обществеността и се отчита пред управителния съвет.

Изпълнителният директор ръководи и управлява Агенцията. Той носи цялата отговорност за нейните дейности, като осигурява постигането на целите на Агенцията.

Конкретните отговорности на изпълнителния директор включват:

 • постигане на целите на Агенцията в съответствие с многогодишната стратегия, изготвена от управителния съвет на Агенцията;
 • изграждане и поддържане на ефективно и ефикасно сътрудничество с компетентните служби на Европейската комисия, държавите членки, съответните трети държави и заинтересовани страни в зависимост от случая и в съответствие със задачите на Агенцията;
 • сътрудничество с органите на държавите членки, които отговарят за изпълнението на политиката на ЕС в областта на морския транспорт;
 • сътрудничество с изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) и с изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) с цел прилагането на пакета за бреговата охрана;
 • отговаряне на всички искания за оказване на съдействие от Европейската комисия или от държавите членки в съответствие със задачите на Агенцията;
 • развиване на облика на Агенцията, включително на нейните международни дейности и, когато е целесъобразно, на сътрудничеството с промишлеността;
 • изготвяне в сътрудничество с Европейската комисия на многогодишния единен програмен документ, на годишната работна програма и на подробните планове за дейностите на Агенцията за подготвеност и ответни действия в случай на замърсяване и предприемане на необходимите мерки за тяхното осъществяване;
 • изготвяне и изпълнение на бюджета на Агенцията в сътрудничество с Европейската комисия;
 • изготвяне на годишния отчет за дейността на Агенцията;
 • извършване на ежедневното управление на Агенцията; назначаване и оценяване на персонала на Агенцията в съответствие с Правилника за персонала на ЕС, като същевременно насърчава добрата работа в екип и създаването на позитивна работна среда;
 • осъществяване на пряка и непряка комуникация с обществеността по всички въпроси от компетентността на Агенцията.

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

 • Гражданство: кандидатите трябва да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз, или на държава от Европейското икономическо пространство;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да притежават образователна степен, която съответства на завършено следване в университет, удостоверена с диплома, когато обичайната продължителност на следването в университет е четири или повече години
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит с продължителност най-малко една година, когато обичайната продължителност на висшето образование е поне три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в професионалния опит, придобит след дипломирането и изискван по-долу).
 • Професионален опит: кандидатите трябва да притежават най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да бъде в областите, попадащи в обхвата на дейностите на Агенцията.
 • Управленски опит: поне пет години от този 15-годишен професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност и трябва да имат пряка връзка с област, релевантна за настоящата позиция.
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Съюза и да владеят задоволително още един от тези езици в степента, необходима за изпълнение на задълженията. Комисиите за подбор ще проверят по време на едно или няколко събеседвания дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език.
 • Възрастова граница: към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да могат да изпълнят целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Кандидатите трябва“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Крайният срок за регистрация е 29 януари 2018 г., 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) – Лисабон (814.84 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news