Работа в Европа

В Официалния вестник на ЕС от 6 март е публикувано обявление за свободна позиция за длъжността „Директор“ – одит в Европейската сметна палата.

Европейската сметна палата (Сметната палата) е институция на Европейския съюз. Седалището ѝ се намира в Люксембург. В качеството си на външен одитор тя допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС и действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите.

Сметната палата одитира приходите и разходите на бюджета на ЕС. Тя проверява дали финансовите операции са правилно отразени и представени, дали са изпълнени при спазване на изискванията за редовност и законосъобразност и дали се управляват икономично, ефикасно и ефективно. Тя оповестява резултатите от своята одитна дейност под формата на ясни, актуални и обективни доклади. Също така тя изготвя становища по въпроси, засягащи финансовото управление.

Директорът е подчинен на съответния одитен състав и подпомага неговите членове при изпълнението на одитни задачи.

Функциите на директора включват:

 • управление на служители и финансови ресурси;
 • програмиране, мониторинг и отчитане;
 • подпомагане със знания и за целите на качеството и осигуряване на надзор и контрол на одитната дейност.

Той/тя следи за това всички възложени му/ѝ задачи да бъдат изпълнявани надлежно и в съответствие с изискванията за качество и одитните практики и стандарти на Сметната палата.

Кандидатите за длъжността следва да отговарят на всички общи условия към датата на крайния срок за подаване на заявления:

 • да бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • да се ползват от всички граждански права;
 • да са изпълнили всички задължения, наложени им от законите по отношение на военната служба.

Моля, изпращайте заявления, попълнени на английски или френски език, само чрез формуляра онлайн, който ще намерите в обявлението за свободна длъжност, публикувано на уебсайта на Европейската сметна палата.

Заявлението за кандидатстване трябва да включва следните документи (всички документи трябва да бъдат изготвени на английски или френски език):

 • мотивационно писмо (до 1 стр.);
 • актуална автобиография, изготвена чрез използване на шаблона „Europass curriculum vitae“ и съдържаща точни дати (до три страници) ;
 • приложен списък с допълнителна информация;
 • приложена официална декларация – надлежно попълнена, подписана и датирана.

Крайният срок за подаване на заявленията за кандидатстване е 12:00 ч. на 10 април 2018 г. (люксембургско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ЕСП/2018/1 – „Директор“ – одит (AD, степен 14) (1.13 MB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news