Работа в Европа

В Официалния вестник на ЕС е публикувана обява за свободно работно място за поста директор на Дирекция „Сигурност“ (DG HR.DS).

Дирекция „Сигурност“ на Комисията е част от Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“. Тя отговаря за политиката на институцията за вътрешна сигурност. Тази политика има за цел да гарантира, че всички места на дейност на Комисията, хората, материалната база и информацията са защитени по подходящ начин от рискове по отношение на сигурността и безопасността. Политиката за сигурност подпомага Комисията при осъществяването на нейните правомощия и изпълнението на институционалните и правните ѝ задължения, включително задължението ѝ за полагане на грижа по отношение на персонала. Тази политика допринася също така за непрекъснатостта на дейността.

Избраният кандидат трябва да бъде изявен и динамичен професионалист, който да отговаря на следните критерии за подбор:

 • установена репутация във връзка със съответните аспекти на сигурността, за предпочитане на международно равнище, включително доказан успешен управленски опит на висша ръководна длъжност и лидерство в тази област;
 • разбиране на цялостния контекст по отношение на сигурността и на въпросите на сигурността, както и разбиране за това какво е необходимо за ефективното прилагане на мерките за сигурност;
 • отлично разбиране на регулаторните и политическите аспекти, имащи отношение към сигурността, и лидерски опит в тази област;
 • много добри познания относно институциите на ЕС, тяхното функциониране и взаимодействие, както и относно политиките и международните дейности на ЕС, които имат отношение към дейността на Дирекцията;
 • способност за създаване и поддържане на ефективни и надеждни отношения и сътрудничество в областта на сигурността с институциите на ЕС, международни, национални и местни органи, международни организации на подходящото и най-високо равнище;
 • опит в управлението на бюджетни, финансови и човешки ресурси в национален, европейски и/или международен контекст;
 • способност да предостави ясна стратегическа визия за ролята и бъдещето на Дирекцията;
 • умение да ръководи и мотивира голям екип в европейска, мултикултурна и многоезична среда;
 • отлични умения за писмена и устна комуникация, както и способност да взаимодейства ефективно и убедително с обществеността, както и с вътрешните и външните заинтересовани страни.

Критерии за допустимост

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации;
 • Управленски опит: поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в пряка връзка с област, свързана с предлаганата длъжност;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на задоволително ниво още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на едно или няколко събеседвания дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на част от събеседването на този друг език;
 • Възрастова граница: кандидатите трябва да не са достигнали възрастта за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост („Критерии за допустимост“), по-специално на изискванията относно вида диплома и професионален опит, както и на тези за езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 7 май 2018 г., 12:00 ч. брюкселско време, след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за поста директор – Дирекция „Сигурност“ (DG HR.DS), в Брюксел (838.82 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news