Работа в Европа

В Официалния вестник на ЕС от 25 април е публикувано обявление, че Европейският парламент реши да открие процедура за заемане на единадесет длъжности на срочно нает служител: личен охранител (AST 3) в Генерална дирекция за сигурността и безопасността, Дирекция за дейност на място и подпомагане, сигурност и безопасност.

Договорите ще бъдат сключени за неопределено време. Назначението е на степен AST 3, първа стъпка, с основна месечна заплата от 3 677,17 EUR.

Личните охранители ще имат за задача под ръководството на началника на Отдела за охрана на Дирекция за дейност на място и подпомагане, сигурност и безопасност да осигурят управлението и извършването на всички съответни действия, свързани с личната охрана на председателя на Европейския парламент в трите места на работа на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург и Страсбург) и по време на пътуванията му в чужбина. Успешно преминалите процедурата за подбор кандидати може да бъдат натоварени също така с лична охрана на определени личности в трите места на работа.

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да изпълняват следните общи условия:

  • да бъде гражданин на държава членка на Европейския съюз, и да се ползва с пълни граждански права;
  • да е изпълнил задълженията си, наложени му от законите по отношение на военната служба;
  • да притежава необходимите високи нравствени качества за изпълняване на определените служебни задължения;
  • да отговаря на условията за физическа годност, необходими за изпълнение на служебните му задължения. В рамките на понятието „физическа годност“ се включва и психическата годност. Като се има предвид естеството на длъжността на личния охранител (длъжност, свързана със сигурността, бдителността и с определен риск), условията за физическа годност включват също добър слух и добро зрение, включително за различаване на цветове.

Процедурата е организирана по документи и с изпити.

Кандидатите трябва да попълнят формуляра за кандидатстване (оригинал или копие), съответстващ на обявлението за наемане на работа и публикуван в пълния текст на обявлението (5.74 MB, PDF).

Формулярът за кандидатстване и фотокопията на документите трябва да бъдат изпратени само с препоръчана поща най-късно до 25 май 2018 г. (доказателство е пощенският печат), на следния адрес:

PARLEMENT EUROPÉEN
Unité Sélection des talents
Procédure de sélection PE/197/S
(референтният номер на процедурата по подбор трябва да бъде посочен)
BMT 08 A 038
60 rue Wiertz
1047 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Кандидатурите, изпратени с непрепоръчана поща или по вътрешна поща, няма да бъдат разглеждани. Отделът за подбор на таланти няма да приеме внасянето на кандидатури на ръка.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа № РЕ/197/S - личен охранител (AST 3) (5.74 MB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news