Работа в Европа

ecb-logoВ Официалния вестник на ЕС от 16 юли е публикувано обявление, че Европейската централна банка (ЕЦБ) търси подходящ кандидат с призната репутация и опит в областта на банковото дело и финансите, който да заеме длъжността председател на Надзорния съвет от 1 януари 2019 г.

Планирането и изпълнението на възложените на ЕЦБ надзорни задачи се поемат от Надзорния съвет като вътрешен орган на ЕЦБ. Надзорният съвет се състои от председател, заместник-председател, четирима представители на ЕЦБ и по един представител на националния компетентен орган във всяка държава членка, участваща в ЕНМ („участваща държава членка“). Ако компетентният орган не е централна банка, членът на Надзорния съвет може да реши да бъде придружаван от представител на централната банка на държавата членка. Надзорният съвет създаде ръководен комитет измежду своите членове в по-ограничен състав, който да подпомага дейността му, включително да подготвя заседанията на Надзорния съвет. Ръководният комитет се състои от осем членове, в това число председателя, заместник-председателя и един от представителите на ЕЦБ. Всички членове на Надзорния съвет действат в интерес на Съюза като цяло.

Процедурата за подбор и назначаване е съобразена с принципите на балансирано участие на представителите на двата пола, опита и квалификациите.

Председателят отговаря за следните конкретни задачи:

 • председателство на Надзорния съвет;
 • председателство на ръководния комитет на Надзорния съвет;
 • представяне на годишния доклад на ЕЦБ относно изпълнението на надзорните ѝ задачи публично на Европейския парламент и на Еврогрупата в присъствието на представители от участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото;
 • участие по искане на Еврогрупата в изслушванията, провеждани от Еврогрупата, по въпроси, свързани с изпълнението на надзорните задачи на ЕЦБ, в присъствието на представители от участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото;
 • участие по искане на Европейския парламент в изслушванията, провеждани от компетентните комисии на Европейския парламент, по въпроси, свързани с изпълнението на надзорните задачи на ЕЦБ; и провеждане при поискване на поверителни устни обсъждания при закрити врати с председателя и заместник-председателите на компетентната комисия на Европейския парламент във връзка с надзорните задачи на ЕЦБ, когато тези обсъждания се изискват за упражняването на правомощията на Европейския парламент съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • участие по покана на националния парламент на участваща държава членка в обмен на мнения във връзка с надзора над кредитните институции в тази държава членка заедно с представител на националния компетентен орган.

Освен това служителите, които участват в изпълнението на задачите, възложени на ЕЦБ с Регламента за ЕНМ, отговарят пред председателя на Надзорния съвет в съответствие с условията, определени от Управителния съвет и Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Председателят на Надзорния съвет изпълнява задачите си в тясно сътрудничество със заместник-председателя.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии (следва да бъдат изпълнени до крайния срок за подаване на заявления):

 • да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз, и да се ползват с пълния обем от гражданските си права;
 • да притежават призната репутация и опит в областта на банковото дело и финансите, включително значим професионален опит в областта на финансовия надзор или на пруденциалния надзор на макроравнище, или и в двете области;   
 • да имат обширен опит в ръководенето и развитието на мениджърски екип заедно с постигнати резултати както на стратегическо, така и на оперативно ниво;
 • да имат значим опит на ръководна длъжност, като успешен лидер и ръководител на екипи от висококвалифициран, за предпочитане многоезичен и мултикултурен персонал;
 • да владеят много добре английски език и да владеят добре поне един от другите официални езици на ЕС;
 • да не са членове на Управителния съвет на ЕЦБ.

Кандидатите трябва да изпратят заявленията си с препоръчана поща или частна куриерска служба не по-късно от 24 август 2018 г. (датата на пощенското клеймо за препоръчана поща или частна куриерска служба) на следния адрес:

European Central Bank
President’s office
Sonnemannstraße 20
60314 Frankfurt
Germany

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност – Председател на Надзорния съвет (838.86 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news