Работа в Европа

В Официалния вестник на ЕС от 20 юли е публикувана обява за свободно работно място за длъжността член на Съвета и директор по развитието и координацията на политиката в областта на преструктурирането.

Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) е европейският орган за преструктуриране. Работи в тясно сътрудничество с националните органи за преструктуриране на участващите държави членки, които заедно формират Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП). ЕСП работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия и Европейската централна банка (ЕЦБ) с цел запазване на финансовата стабилност.

Неговата мисия е да се гарантира организирано преструктуриране на банки в затруднение с минимално въздействие върху реалната икономика и публичните финанси на участващите държави членки и извън тях. Поради това на ЕСП се възлагат конкретни задачи и отговорности във връзка с подготвянето и извършването на преструктуриране на банки, които са проблемни или има вероятност да станат проблемни.

ЕСП отговаря също за управлението на Единния фонд за преструктуриране (ЕФП), създаден с Регламента за ЕМП, за да се осигури наличието на средносрочна финансова подкрепа, докато банката е в процес на реорганизация и/или преструктуриране.

ЕСП е самофинансираща се агенция на Европейския съюз.

Европейската комисия, в консултация с ЕСП, организира процедура за подбор за член на Съвета и директор по развитието и координацията на политиката в областта на преструктурирането.

Мястото на работа ще бъде Брюксел (Белгия), където се намира седалището на ЕСП.

Избраният кандидат ще поеме своите задължения като член, имащ право на глас, на органа за вземане на решения на ЕСП – Съвета, в пленарно и изпълнително заседание; и като директор по развитието и координацията на политиката в областта на преструктурирането в ЕСП.

Освен това в качеството си на директор по развитието и координацията на политиката в областта на преструктурирането избраният кандидат ще отговаря за съответната дирекция за развитие и координация на политиката.

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

  • Гражданство: да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • Университетска степен или диплома: да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на университетското обучение е четири или повече години, или;
    • да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, и подходящ професионален опит от най-малко една година, когато нормалната продължителност на университетското обучение е най-малко три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в следдипломния професионален опит, изискван по-долу);
  • Професионален опит: да притежават най-малко 20 години следдипломен професионален опит, натрупан след придобиването на горепосочената квалификация, от които поне десет години – в области, свързани с надзора, реорганизацията или преструктурирането на финансови институции и с регулирането на финансовите пазари;
  • Опит на висше управленско равнище: най-малко пет години професионален опит в ръководенето на организация на висша управленска длъжност;
  • Езици: да притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят задоволително поне още един от официалните езици на Европейския съюз. Комисиите за подбор могат да проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждането на част от събеседването на този друг език.

Няма възрастова граница.

Преди да подадете своята кандидатура, моля, проверете внимателно дали отговаряте на всички критерии за допустимост, особено на изискванията относно вида диплома и задълбочения професионален и управленски опит, както и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Кандидатстването се извършва посредством регистриране в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за подаване на кандидатури е 12 септември 2018 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността член на Съвета и директор по развитието и координацията на политиката в областта на преструктурирането (969.6 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news