Работа в Европа

echa logo1В Официалния вестник на ЕС от 21 август е публикувана покана за изразяване на интерес за назначаване на председател и заместник-председател на Апелативния съвет на Европейската агенция по химикали.

Европейската агенция по химикали (Агенцията), създадена на 1 юни 2007 г. и намираща се в Хелзинки, Финландия, изпълнява основна роля в прилагането на Регламентите REACH, КЕО, РБ и ПОС.

Апелативният съвет се произнася и по жалби срещу решения на Агенцията.

Апелативният съвет се състои от председател и двама други членове, които са служители на Агенцията. Те имат заместници, които ги представляват в тяхно отсъствие. Заместниците не са служители на Агенцията.

Председателят и другите членове на Апелативния съвет са независими. При изготвяне на своите решения те не са обвързани от никакви инструкции. Те не изпълняват никакви други задължения в Агенцията.

Повече информация може да бъде намерена на следния уебсайт: https://www.echa.europa.eu/bg/web/guest/home

Задачите на председателя включват по-специално следното:

 • да председателства всички обжалвания;
 • да разглежда и да се произнася по жалби независимо и безпристрастно;
 • да осигурява спазването на правните принципи и правила по време на производствата;
 • да гарантира ефективното и своевременно разглеждане на жалбите;
 • да осигурява качество и последователност в решенията на Съвета;
 • да ръководи организацията и работните методи на Съвета;
 • да ръководи секретаря, оглавяващ отдела, който подпомага Апелативния съвет;
 • да гарантира, че при управлението на обжалванията няма конфликт на интереси между секретаря и останалите участващи членове на Апелативния съвет;
 • да заменя членовете с техните заместници при необходимост;
 • да определя членове за допълнителни апелативни състави, ако това се налага с цел своевременно разглеждане на жалбите;
 • да изработва вътрешни правила за разглеждането на жалби и за организацията на Съвета и неговата работа;
 • да изработва практически инструкции от процедурно естество за страните;
 • да възлага въз основа на обективни критерии разглеждането на жалба на даден член на Съвета или на себе си в ролята на докладчик;
 • да гарантира редовна комуникация със заместник-членовете и да актуализира информацията относно развитието на обжалванията;
 • да осъществява надзор върху работата на допълнителните членове и заместниците;
 • да взема решения относно допустимостта на жалбите;
 • да взема решения относно искания за поверителност;
 • да провежда предварителни проучвания по жалбите;
 • да председателства изслушвания;
 • да разпорежда процесуално-организационни действия;
 • да подготвя съобщения до страните;
 • да подготвя решения;
 • да представлява Апелативния съвет.

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайната дата за подаване на заявленията за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 • да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз, или граждани на Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия);
 • да притежават призната образователна степен по право или
  • след успешно завършен курс на университетско обучение с нормална продължителност от четири или повече години, даващо право на следдипломно обучение; или
  • след успешно завършен курс на университетско обучение, удостоверено със степен, с нормална продължителност от три години и допълнително една година подходящ професионален опит (тази една година професионален опит не може да бъде включена в следдипломния професионален опит, който се изисква по-долу);

Ако университетската степен не е по право, кандидатът трябва да притежава и професионална квалификация, която му дава право да практикува като юрист;

 • най-малко 15 години професионален опит в областта на правото (придобит след получаване на университетската степен), поне пет години от които са придобити в областта на правото на ЕС или поне пет години от които са свързани със съдебен или подобен опит в международен и/или национален съд;
 • да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания по най-малко още един официален език на Европейския съюз в степен, достатъчна за изпълнение на задълженията им;
 • към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване трябва да могат да завършат пълния петгодишен мандат преди да достигнат възраст за пенсиониране. За срочно наети служители на ЕС, които са встъпили в длъжност от 1 януари 2014 г., като дата на достигане на пенсионна възраст се определя краят на месеца, в който лицето навършва 66-годишна възраст.

Кандидатите трябва също така да отговарят на следните формални критерии към крайната дата за подаване на заявленията за кандидатстване:

 • да се ползват с пълните си права на граждани;
 • да са изпълнили задълженията си, наложени от законите по отношение на военната служба;
 • да представят подходящи препоръки относно пригодността за изпълнение на задълженията си;
 • да са физически годни да изпълняват своите задължения.

Преди да подадете заявлението си за кандидатстване, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост („Критерии за допустимост“), по-специално на изискванията относно вида диплома и професионален опит и относно владеенето на езици. Неизпълнението на което и да е от тези изисквания за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces

и да следвате инструкциите на уебсайта относно различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 28 септември 2018 г., 12:00 ч. брюкселско време, след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес за назначаване на председател и заместник-председател на Апелативния съвет на Европейската агенция по химикали (871.36 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news