Работа в Европа

В Официалния вестник на ЕС от 19 ноември е публикувано обявление за свободно работно място за поста европейски главен прокурор. Европейската прокуратура ще бъде независима европейска прокурорска служба с компетентност да разследва и преследва по наказателен ред извършителите и съучастниците в престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Европейският главен прокурор оглавява Европейската прокуратура. Той има следните основни задължения и отговорности:

  • организира работата на Европейската прокуратура, ръководи нейните дейности и взема решения в съответствие с Регламента за Европейската прокуратура и с вътрешния процедурен правилник на Европейската прокуратура;
  • представлява Европейската прокуратура пред институциите на Съюза и държавите членки на Европейския съюз, както и пред трети лица.

Критерии за допустимост

За да бъде допуснат до етапа на подбор, към крайния срок за кандидатстване кандидатът трябва да отговаря на следните минимални критерии:

  • Националност: да е гражданин на една от държавите членки на ЕС, които участват в засиленото сътрудничество по Регламента за Европейската прокуратура.
  • Професионален опит: да е активен член на прокуратурата или съдебната власт; да разполага с необходимата квалификация за заемане на най-висшите длъжности в прокуратурата или съдебната система на съответната държава членка, чиято независимост е извън съмнение, със съответния практически опит в националната правна система, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, придобит на национално, европейско и международно равнище.
  • Езици: кандидатът следва да владее задълбочено един от езиците на Съюза и задоволително друг от тези езици.
  • Възраст: Съгласно член 14 от Регламента за Европейската прокуратура европейският главен прокурор се назначава за мандат от седем години, който не подлежи на подновяване. Следователно кандидатите трябва да бъдат на не повече от 63 години към датата на назначаване, която се очаква да бъде 1 март 2019 г.

Освен това кандидатите трябва да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба, да представят подходящи доказателства, свидетелстващи за годността им да изпълняват служебните си задължения, и да са физически годни да изпълняват своите задължения.

Избраният кандидат следва да притежава или да бъде в състояние да получи валидно удостоверение за разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност EU Secret от своя национален орган за сигурност.

За подаване на кандидатура кандидатите трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо на следния електронен адрес:

Кандидатите се приканват да посочат всички езици на ЕС, които владеят, както и съответното равнище на владеене в съответствие с Общата европейска референтна рамка за езиците.

Крайният срок за регистрация е 14 декември 2018 г. в 12:00 часа на обяд брюкселско време. Закъснели регистрации няма да бъдат приемани.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за поста европейски главен прокурор – Люксембург (845.33 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news