Работа в Европа

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

logo corВ Официалния вестник на ЕС от 21 януари е публикувано обявление за наемане на работа за длъжността Генерален секретар (М/Ж) в генералния секретариат на Европейския комитет на регионите (наемане на степен AD16/3).

Комитетът на регионите, консултативен орган, създаден през 1994 г., е асамблея на представителите на местните и регионалните органи на самоуправление в Европейския съюз. Понастоящем се състои от 350 членове, които заемат изборна длъжност в местен или регионален орган на самоуправление или носят политическа отговорност пред изборен орган.

Генералният секретар на Европейския комитет на регионите (КР) има за задача да осигурява изпълнението на решенията, взети от Бюрото или председателя. Задачите включват по-специално организацията и управлението на генералния секретариат на Комитета на регионите (около 530 законоустановен персонал и годишен бюджет от близо 100 милиона евро) по начин, който да му даде възможност да подпомага ефективно КР и неговите органи, както и членовете му, в изпълнението на техните задачи.

В процедурата по подбор може да участва всеки кандидат, който към крайния срок за внасяне на кандидатурите отговаря на следните условия. Кандидатът трябва:

 • да е гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • да се ползва от пълен обем граждански права и да представи подходящи препоръки за благонадеждност, които се изискват за изпълнението на служебните му задължения;
 • да е изпълнил законовите изисквания във връзка с отбиването на военната си служба;
 • да може да приключи целия петгодишен мандат преди да достигне пенсионна възраст. За срочно наетите служители на ЕС, които са постъпили на служба от януари 2014 г., възрастта за пенсиониране се определя като края на месеца, през който лицето навършва 66 години;
 • да бъде физически годен да изпълнява служебните си задължения; преди назначаване избраният кандидат ще премине преглед в един от медицинските центрове на институциите на ЕС, за да се потвърди, че отговаря на законоустановените изисквания;
 • да има образователно равнище, което да отговаря на завършено висше образование, удостоверено с диплома, когато обичайната продължителност на университетското обучение е четири или повече години,
 • или образователно равнище, което да отговаря на завършено висше образование, удостоверено с диплома, и съответстващ професионален опит от най-малко една година, когато обичайната продължителност на университетското обучение е най-малко три години;
 • да има професионален опит от най-малко 15 години в област, отговаряща на естеството на служебните задължения, считано от получаването на дипломата, посочена в предходното тире; когато обичайната продължителност на висшето образование е три години, годината професионален опит, изисквана като допълнение към това образование, е неразделна част от дипломата и няма да бъде считана като част от изисквания брой години професионален опит; най-малко пет години професионален опит трябва да е бил придобит на висша ръководна длъжност;
 • да владее отлично един от официалните езици на Европейския съюз като основен език и да има задоволителни познания по втори официален език на Европейския съюз;
 • да посочи в декларация че спазва изискванията за езикови познания, които ще бъдат оценени по време на събеседването.

Досиетата за кандидатстване трябва да бъдат изпращани само по електронен път, във формат PDF, на следния адрес: 

Крайният срок за изпращане на досиетата за кандидатстване е 5 април 2019 г., 12:00 ч. (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа за длъжността Генерален секретар в генералния секретариат на Европейския комитет на регионите - CDR/SG/AD16/01/19 (1.41 MB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news