Работа в Европа

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

epol-logoВ Официалния вестник на ЕС от 23 януари е публикувано обявление за свободна длъжност за заместник-изпълнителен директор на Европол.

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) е агенция на Европейския съюз със седалище в Хага, Нидерландия. Европол е създаден през 1995 г. по силата на конвенция по член К от Договора за Европейския съюз и е учреден като орган на Съюза през 2009 г.

Целта на Европол е да подкрепя и засилва действията на компетентните органи на държавите членки и взаимното им сътрудничество за предотвратяване и борба с тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки, с тероризма и с други форми на престъпност, засягащи общ интерес, който е предмет на политика на Съюза.

За да се осъществи мисията си, Европол понастоящем работи с персонал от 755 служители, а бюджетът му за 2018 г. е 130 млн. евро.

Под наблюдението на изпълнителния директор заместник-изпълнителните директори ръководят поверените им дирекции и са отговорни за:

 • осъществяване на съдействие и подкрепа на изпълнителния директор и управителния съвет в стратегическото развитие на Европол чрез осигуряване на консултации и експертни знания в съответната им област на отговорност;
 • подкрепа при подготовката за заседанията на управителния съвет и изпълнение на неговите решения;
 • подкрепа при подготовката и изпълнението на Многогодишните програми и Годишната работна програма в рамките на поверените им дирекции, както и докладване на изпълнителния директор и на управителния съвет за тяхното изпълнение;
 • изпълнение на взетите по време на заседанията на дирекцията решения на равнището на дирекцията;
 • наблюдение на планирането на дейността и управлението на ефективността в рамките на дирекцията;
 • администриране на дирекцията, включително чрез управление на персонала и бюджета в съответствие с приложимите правила и наредби;
 • осигуряване на ръководство и насоки на техния персонал при изпълнението на поверените им цели и задачи;
 • насърчаване на тясно сътрудничество между дирекциите;
 • поддържане на стратегически връзки на равнището на дирекцията със съответните външни партньори и заинтересовани страни;
 • популяризиране на постиженията на Европол в медиите и представяне на Европол на външни и вътрешни заседания и конференции, когато е необходимо;
 • изпълнение на други задачи, които са им възложени от изпълнителния директор.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва:

 • да са служители в компетентен орган по смисъла на член 2, буква а) от Регламента за Европол и да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз, като не трябва да са лишени от граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени им от приложимите закони за военната служба;
 • да представят подходящи препоръки относно годността си да изпълняват задълженията;
 • да са физически способни да изпълняват задълженията, свързани с тази длъжност (преди сключването на съответния трудов договор избраният кандидат преминава медицински преглед, който се извършва от медицински служител на институцията, за да може институцията да се увери, че кандидатът отговаря на изискванията на член 12, параграф 2, буква г) от УРДС);
 • да представят доказателства за много добро владеене на един от езиците на Съюза и за достатъчно добро владеене на друг от езиците на Съюза до степента, необходима за изпълнението на задълженията.

Кандидатите трябва да притежават:

 • образователна степен, съответстваща на завършено университетско образование, удостоверено с диплома, когато обичайната продължителност на следването е четири или повече години;
 • образователна степен, съответстваща на завършено университетско образование, удостоверено с диплома, и поне едногодишен подходящ професионален опит, когато обичайната продължителност на следването е три години.

В допълнение към горепосоченото те трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата.

Краен срок за подаване на заявления за кандидатстване е 6 март 2019 г. в 23:59 ч. CET

Насоките на европол за наемане на персонал, достъпни на следния уебсайт:

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност Europol/2018/TA/AD14/350 – заместник-изпълнителен директор на Европол (1007.31 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news