Работа в Европа

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

cdt-logo2В Официалния вестник на ЕС от 15 март е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността директор на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.

Центърът за преводи за органите на Европейския съюз е агенция на Европейския съюз (ЕС) със седалище в Люксембург.

Мисията му е да предоставя преводачески услуги на останалите децентрализирани агенции на ЕС. Центърът извършва тези услуги и ги фактурира въз основа на споразумение за сътрудничество, подписано с всеки отделен възложител. Другата мисия на Центъра е да участва активно в сътрудничеството между службите за писмен превод на ЕС. Целта на междуинституционалното сътрудничество е да се рационализират методите на работа, да се хармонизират процедурите и да се осъществят цялостни икономии в областта на писмените преводи за ЕС. През следващите години Центърът ще продължи да изпълнява стратегията си за цифрова трансформация.

Директорът е законният представител на Центъра и се отчита пред управителния съвет.

Ролята и отговорностите на директора включват:

 • управление на Центъра в съответствие с насоките и решенията на управителния съвет и съответните действащи правни актове;
 • изготвяне на стратегията и работните програми на Центъра; докладване за изпълнението им пред управителния съвет чрез годишни отчети за дейността и други способи за отчитане;
 • поемане на обща отговорност за цялостното изпълнение на задачите, поставени на Центъра, включително преглед на качеството на системите за вътрешен контрол и управление на Центъра;
 • поемане на обща отговорност за ръководенето на персонала на Центъра и насърчаване на добрата работна среда и работата в екип;
 • изготвяне и изпълнение на бюджета на Центъра и гарантиране на ефикасното му управление съгласно принципите на доброто финансово управление;
 • поемане на обща отговорност по финансовите въпроси на Центъра, включително, inter alia, окончателните отчети и решенията за финансиране;
 • реализиране на технологичната трансформация на Центъра въз основа на последните технологични развития в областта на превода;
 • представляване на Центъра в контекста на междуинституционалното и международното сътрудничество и връзките с обществеността по всички въпроси от компетентността на Центъра.

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

 • гражданство: да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • университетска степен или диплома: кандидатите трябва да притежават образователна степен, съответстваща на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, когато обичайната продължителност на университетското обучение е 4 или повече години
  • или образователна степен, съответстваща на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, както и подходящ професионален опит от най-малко 1 година, когато обичайната продължителност на университетското обучение е най-малко 3 години (тази една година опит не може да бъде включена в изисквания по-долу професионален опит, придобит след дипломирането);
 • професионален опит: най-малко 15 години професионален опит след дипломирането на ниво, за което се изискват посочените по-горе квалификации. Най-малко 5 години трябва да са в област, свързана с длъжността;
 • управленски опит: най-малко 5 години от професионалния опит след дипломирането трябва да бъде придобит на висша ръководна длъжност;
 • езици: кандидатите трябва да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания по друг език на Съюза. По време на събеседването комисиите по подбор ще проверят дали кандидатите отговарят на изискването за задоволителни познания по друг официален език на Европейския съюз. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
 • възрастова граница: към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да могат да изпълнят пълния петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. При срочно наети служители на Европейския съюз за пенсионна възраст се счита краят на месеца, в който лицето навършва 66 години.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията за различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Той ще бъде използван за идентифициране на регистрацията Ви и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи от процедурата. Поради това уведомявайте Европейската комисия при всяка промяна на адреса на електронна поща.

За да попълните заявление за кандидатстване, трябва да заредите автобиографията си във формат PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8 000 знака).

След като приключите онлайн регистрацията, ще получите електронно писмо с потвърждение, че кандидатурата Ви е регистрирана. Ако не получите електронно писмо с потвърждение, кандидатурата Ви не е регистрирана!

Обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на кандидатурата си онлайн. Европейската комисия ще се свърже с Вас директно относно състоянието на кандидатурата Ви.

За повече информация и/или при евентуални технически проблеми изпратете електронно писмо на адрес: 

Крайният срок за регистрация е 12 април 2019 г. (петък), 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността директор (Срочно нает служител, степен AD 14) – COM/2019/20033 (861.82 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news