Работа в Европа

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

edpslogo1В Официалния вестник на ЕС от 18 март е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността генерален секретар на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е независим надзорен орган. Задачата му е да гарантира зачитането от институциите и органите на Европейския съюз на правото на неприкосновеност на личния живот, когато обработват лични данни или разработват нови политики. ЕНОЗД осъществява функциите на секретариат на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД).

ЕНОЗД е създаден през 2004 г. Понастоящем осигурява заетост на около 100 служители, разделени в шест звена/сектора и координирани от директор. Всяко звено/сектор има началник: „Надзор и правоприлагане“, „Политика и консултации“, „Политика в областта на информационните технологии“, „Информация и комуникация“, „Управление на регистри и човешки ресурси“, „Бюджет и администрация“.

Под ръководството на Надзорния орган, генералният секретар ще изпълнява следните функции:

 • ръководи секретариата, подпомаган от директора по въпросите на бюджета и административните въпроси, и изпълнява и други задачи и отговорности;
 • взаимодейства с Надзорния орган и с директора по въпроси на висшето ръководство на институцията;
 • замества Надзорния орган в случай на отсъствие или когато той/тя е възпрепятстван/а да изпълнява задълженията си.

Кандидатите следва да притежават:

 • значителен професионален опит с доказан успех в ръководни функции от високо ниво в институция или орган на ЕС или в национален орган за защита на данните в ЕС/ЕИП;
 • доказан управленски опит, включително пряка отговорност за персонал и бюджети, и доказани управленски и организационни умения, по-специално способност да ръководи, мотивира и развива екипи до пълния им възможен потенциал;
 • отлично разбиране на ролята на ЕНОЗД и на секретариата на ЕКЗД в условията на ЕС; за предимство ще се счита отличното познаване на законодателството и практиката в областта на защитата на данните, както и на стратегията на ЕНОЗД;
 • отлични ръководни умения, междуличностни умения, умения за вземане на решения, комуникация и водене на преговори, както и способност за изграждане на работни отношения на доверие със заинтересованите страни;
 • способност за работа под напрежение;
 • силна емоционална интелигентност;
 • стратегическо мислене, възприемчивост към творчество, усет за нововъведенията, ориентираност към решаването на проблемите и способности за посредничество.

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок на кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

 • гражданство: да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • университетска степен или диплома: кандидатите трябва да притежават образователна степен, съответстваща на завършено университетско образование, удостоверено с диплома, когато обичайната продължителност на обучението е 4 или повече години,
  • или образователна степен, съответстваща на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, както и подходящ професионален опит от най-малко 1 година, когато обичайната продължителност на университетското обучение е най-малко 3 години (тази една година опит не може да бъде включена в изисквания по-долу професионален опит, придобит след дипломирането);
 • професионален опит: най-малко 15 години професионален опит след дипломирането на ниво, осигурено от посочените по-горе квалификации. Най-малко 5 години трябва да са в област, сходна с дейностите на ЕНОЗД;
 • управленски опит: най-малко 5 години от професионалния опит след дипломирането трябва да е придобит на висша ръководна длъжност в национален орган по защита на данните в ЕС/ЕИП;
 • езици: кандидатите трябва да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания по друг език на Съюза.

Кандидатите, които се интересуват от тази длъжност, следва да изпратят заявлението си на адрес: 

Заявленията следва да съдържат:

 1. подробна автобиография и достатъчно информация, за да бъде установено дали са изпълнени изискванията за необходима квалификация и условията за допустимост;
 2. мотивационно писмо.

Срокът за подаване на заявления е 17 април 2019 г., 12:00 ч на обед централноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност за генерален секретар на Европейския надзорен орган по защита на данните (833.59 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news