Работа в Европа

В Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление, че Европейската сметна палата взе решение за откриване на процедура за заемане на длъжността „Длъжностно лице по защита на данните“ (степен AD 9 – AD 12).

Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на Европейския съюз. Създадена е през 1975 г. и е една от седемте институции на ЕС. Нейното седалище се намира в Люксембург. Служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори, служители със спомагателни функции и служители с административни функции, от всички националности в ЕС.

Тя функционира като колегиален орган от 27 членове, по един от всяка държава членка на ЕС. ЕСП проверява дали ЕС поддържа добра отчетност и дали спазва приложимите финансови правила, както и дали неговите програми и политики постигат набелязаните цели и са икономически ефективни.

Ролята, мандата и отговорностите на Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) са изложени в Регламент (ЕС) 2018/1725 и в правилата на ЕСП за изпълнението му по отношение на ДЛЗД. В качеството си на независимо длъжностно лице, ДЛЗД осигурява правилното прилагане от страна на институцията на нормативните разпоредби за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от Европейската сметна палата.

Под ръководството на председателя на ЕСП, ДЛЗД изпълнява следните задачи (неизчерпателен списък):

 • осигурява по независим начин спазването от ЕСП на нейните задължения във връзка със защитата на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725;
 • информира, предоставя консултации и повишава осведомеността на ЕСП и нейните служители по проблемите на защитата на личните данни;
 • предоставя консултации относно общи административни мерки, които могат да имат отражение върху защитата на личните данни, по-специално в сферата на новите технологии;
 • гарантира, че администраторите и субектите на данните са информирани за своите права и задължения съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725;
 • предоставя становища и консултации на различните служби на ЕСП относно обработката на лични данни в ЕСП и процедурите за одобряване на управлението на промените;
 • поддържа регистър и инвентарен списък на операциите по обработка на лични данни, извършвани от ЕСП;
 • поддържа регистър на нарушенията на сигурността на личните данни;
 • поддържа анонимен регистър за целите на упражняването на правата на субектите на данните;
 • изслушва и разглежда жалби и други искания от субекти на данни и провежда разследвания в отговор на жалби или по своя инициатива в областта под негова/нейна отговорност;
 • разследва проблеми и факти при поискване или по собствена инициатива във връзка с възможни нарушения на разпоредбите, изложени в Регламента, и докладва за това;
 • изготвя насоки и процедури, свързани с добрите практики в областта на защитата на личните данни, като насърчава прилагането на принципите на неприкосновеност на личния живот още от фазата на „проектиране“ и по подразбиране;
 • сътрудничи на администратора на данни при извършването на оценки на въздействието върху неприкосновеността на личния живот за операциите по обработка на лични данни;
 • отговаря на запитвания от страна на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) и, в рамките на своята компетентност, сътрудничи на ЕНОЗД по негово искане или по своя собствена инициатива;
 • уведомява ЕНОЗД за операциите по обработка на данни, при които е вероятно да възникнат специфични рискове, и
 • редовно участва в срещи, свързани с работата в областта на защита на личните данни, работи в сътрудничество с останалите институции и органи на ЕС и извършва обмен на информация с тях.

Процедурата за заемане на длъжност е отворена за кандидати, които към крайния срок за подаване на кандидатури отговарят на следните условия:

 • са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • се ползват с пълните си права на граждани;
 • са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
 • притежават необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Заявленията за кандидатстване следва да бъдат изготвени на английски или френски език и подадени само чрез формуляра онлайн, приложен към обявлението за свободна длъжност:

https://e-candidatures.gestmax.fr/840/1/eca-2020-6-data-protection-officer-one-post/en_US

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 12:00 ч. (централноевропейско време) на 22 май 2020 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ЕСП/2020/6 – Длъжностно лице по защита на данните (871.94 KB, PDF)

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg