Работа в Европа

В Официалния вестник на ЕС от 19 май е публикувано обявление, че Европейската агенция за безопасност и здраве при работа обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор.

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) е децентрализирана агенция на Европейския съюз. Създадена е през 1994 г. и е със седалище в Билбао, Испания.

Целта на EU-OSHA е да предоставя на институциите и органите на Съюза, държавите членки, социалните партньори и другите участници в областта на безопасността и здравето при работа съответната техническа, научна и икономическа информация и квалифициран експертен опит в тази област. Целта е подобряване на работната среда по отношение на защитата на безопасността и здравето на работниците.

Изпълнителният директор отговаря за цялостното управление на EU-OSHA в съответствие със стратегическите насоки, определени от управителния съвет. Той е законният представител на EU-OSHA и следва да бъде независим при изпълнението на своите задължения. Отчита се за действията си пред управителния съвет. Ролята и отговорностите на изпълнителния директор включват:

 • текущото управление на EU-OSHA;
 • вземането на решения по отношение на управлението на човешките ресурси на EU-OSHA;
 • отчитането на нуждите, свързани с дейността на EU-OSHA, и доброто бюджетно управление и вземането на решения относно вътрешните структури на EU-OSHA;
 • изготвянето на програмния документ и представянето му за одобрение на управителния съвет след консултация с Комисията;
 • изпълнението на програмния документ и докладването пред управителния съвет за неговото изпълнение;
 • изготвянето на консолидирания годишен доклад за дейностите на EU-OSHA и представянето му на управителния съвет за оценка и приемане;
 • въвеждането на ефективна система за мониторинг, която да позволи извършването на редовни оценки на програмите и дейностите на EU-OSHA;
 • изготвянето на проект на финансовите правила, приложими по отношение на EU-OSHA;
 • изготвянето на проекта на декларация за разчета на приходите и разходите на EU-OSHA и изпълнението на бюджета на EU-OSHA;
 • изготвянето на план за последващи действия във връзка със заключенията от одитни доклади и оценки, както и от разследвания на OLAF, и докладването пред Комисията, управителния съвет и изпълнителния съвет за постигнатия напредък;
 • постигането на баланс между половете в рамките на EU-OSHA;
 • защитаването на финансовите интереси на Съюза;
 • изготвянето на стратегия на EU-OSHA за борба с измамите;
 • сътрудничеството с други агенции на Съюза, когато това е целесъобразно, и сключването на споразумения за сътрудничество с тях.

Изисквания към кандидатите (изисквания за допустимост)

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години,
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу следдипломен професионален опит);
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в област, свързана със задачите на Агенцията;
 • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, свързана с настоящата позиция;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
 • Възрастова граница: към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Освен това кандидатите трябва да са изпълнили задълженията, наложени от закона по отношение на военната служба, да представят подходящи препоръки за годността си да изпълняват задълженията си и да са физически годни да изпълняват тези задължения.

Мястото на работа е Билбао, Испания, където се намира Агенцията. Длъжността е свободна от 16 септември 2021 г.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Крайният срок за регистрация е петък, 19 юни 2020 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и прочетете оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор – Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (876.92 KB, PDF)

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg