В Официалния вестник на ЕС от 25 юни е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на тестове. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като „секретари“ (функционална група AST-SC).

Конкурсът се отнася за две степени. Можете да кандидатствате само за една от тях. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като сте валидирали своя формуляр за кандидатстване по електронен път. Въпреки това, при определени условия, описани в точка 4 от раздел „КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПОДБОРЪТ?“, конкурсната комисия може да пренасочи Вашата кандидатура за степен SC 2 към степен SC 1.

Институциите на ЕС търсят многоезични и поливалентни секретари, които да изпълняват различни секретарски задачи в рамките на службите.

По принцип секретарите оказват съдействие на едно или няколко лица, служби или отдели в институцията, често с помощта на компютърни приложения за обработка на текст, електронна кореспонденция, таблици и бази данни. Ето защо е необходимо задълбочено познаване на тези компютърни приложения.

Функциите, изпълнявани от секретарите, могат да включват:

  • подготвяне на досиета;
  • помощ при организирането и координирането на дейността на службата (срещи, официални пътувания, дневник), приемане на обаждания и съобщения;
  • управление на документи и искания за предприемане на действие (получаване, обработване, проследяване и архивиране на документи, доклади и кореспонденция);
  • подготвяне, обработване, финализиране и проверяване на документи и таблици (редактиране, форматиране);
  • събиране, обобщаване и разпространяване на информация (актуализиране на бази данни, досиета).

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на общите условия, посочени по-долу:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 8 септември 2020 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AST-SC/10/20 – Секретари (SC 1 и SC 2) (1.15 MB, PDF)