Работа в Европа

echa logoВ Официалния вестник на ЕС от 11 октомври е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Европейската агенция по химикалите (ECHA).

Европейската агенция по химикалите (ECHA), създадена на 1 юни 2007 г. Седалището на Агенцията е в Хелзинки, Финландия.

Изпълнителният директор е законният представител на ECHA и нейното лице пред обществеността. Той се отчита пред Управителния съвет на ECHA. Изпълнителният директор ръководи и управлява ECHA. Той поема цялостна отговорност за дейността ѝ, като гарантира постигането на целите на ECHA.

Изпълнителният директор е напълно независим при изпълнението на задълженията си, без да се засягат съответните компетенции на Комисията и Управителния съвет.

Изпълнителният директор отговаря за:

 • ежедневното управление на Агенцията с бюджет от около 107 милиона евро за 2016 г. и 591 служители;
 • управлението на ECHA в съответствие с разпоредбите за нейното създаване в Регламента REACH, както и с приложимото действащо законодателство и решенията на нейния Управителен съвет;
 • поемането на обща отговорност за ефективното и ефикасно управление на персонала на ECHA и насърчаването на добрата работа в екип и добра работна среда;
 • управлението на ресурсите на Агенцията, необходими за провеждането на дейностите на нейните органи, включително осигуряването на подходящо научно-техническо съдействие;
 • изготвянето на стратегията на ECHA и проектите на нейните работни програми; докладването пред управителния съвет относно процедурите за определяне на тяхната насоченост и заложената в тях политика;
 • докладването относно изпълнението на работните програми и решенията, приети от Управителния съвет;
 • организирането на секретариат на Управителния съвет;
 • поемането на обща отговорност за цялостното изпълнение на задачите, възложени на ECHA, в това число осъществяване на надзор върху качеството на системите за вътрешен контрол и управление на ECHA;
 • подготвянето и изпълнението на бюджета на ECHA и гарантиране на ефикасното му управление съобразно принципа на добро финансово управление;
 • поемането на обща отговорност за финансовите въпроси, свързани с ECHA, в това число, наред с другото, за окончателните отчети и решенията за финансиране;
 • представляването на ECHA пред заинтересованите страни и обществеността по всички въпроси от компетентността на ECHA и комуникацията с тях;
 • осигуряването на сътрудничество с Европейската комисия, Европейския парламент и държавите-членки, както и с компетентните органи в държавите-членки, изпълняващи задачи, сходни с тези на ECHA;
 • осигуряването на спазване на крайните срокове, установени в законодателството на Съюза относно приемането на становища от Агенцията;
 • осигуряването на подходяща координация между комитетите на Агенцията.

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

 • Гражданство: кандидатите трябва да бъдат граждани на държава-членка на Европейския съюз, или граждани на държава от Европейското икономическо пространство;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е четири години или повече; или
  • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит с продължителност най-малко една година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата).

За предпочитане е степента за висше образование да бъде в област, свързана със задачите на Агенцията;

 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. най-малко 5 години от този 15-годишен професионален опит трябва да са придобити в област, съответстваща на дейностите на Агенцията;
 • Управленски опит: най-малко 5 години от този 15-годишен професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези езици на нивото, необходимо за изпълнението на техните задължения;
 • Възрастова граница: към крайния срок за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да могат да завършат пълния петгодишен мандат. За срочно наетите служители на Европейския съюз, наемани от 1 януари 2014 г. нататък, навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да кандидатствате по интернет на уебсайта:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 10 ноември 2016 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Европейската агенция по химикалите – COM/2016/20017 (824.68 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news