Работа в Европа
eu reformВ Официалния вестник на ЕС от 22 август е публикувана обява за свободно работно място – Член на съвета и директор по планирането и решенията в областта на преструктурирането COM/2017/20023 (2017/C 278 A/01).

Единният съвет за преструктуриране

Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) е европейският орган за преструктуриране и вторият стълб на банковия съюз. Той работи в тясно сътрудничество с националните органи за преструктуриране на участващите държави членки (които заедно образуват Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП), с Европейската комисия и по-специално с Европейската централна банка (ЕЦБ). Той допринася за опазването на финансовата стабилност.

Неговата мисия е да се гарантира организирано преструктуриране на банки в затруднение с минимално въздействие върху реалната икономика и публичните финанси на участващите държави членки и извън тях. Поради това на ЕСП се възлагат конкретни задачи и отговорности във връзка с подготвянето и извършването на преструктуриране на банки, които изпитват затруднение или има вероятност да изпаднат в затруднение.

ЕСП отговаря също за управлението на Единния фонд за преструктуриране, създаден с Регламента за ЕМП, за да се осигури наличието на средносрочна финансова подкрепа, докато банката е в процес на преструктуриране и/или прекратяване на дейността.

ЕСП е самофинансираща се агенция на Европейския съюз.

Свободното работно място

Като се допитва до ЕСП, Европейската комисия организира процедура за подбор за член на Съвета и директор по планирането и решенията в областта на преструктурирането. Мястото на работа ще бъде Брюксел (Белгия), където се намира седалището на ЕСП.

Избраният кандидат ще поеме своите задължения:

i)

като член, имащ право на глас, на органите за вземане на решения на ЕСП — Съвета в пленарно и изпълнително заседание; и

ii)

като директор по планирането и решенията в областта на преструктурирането в ЕСП.

Като член с право на глас на Съвета в пленарно и изпълнително заседание той ще допринася активно за изпълнението на задачите и отговорностите на Съвета в съответствие с мандата, който му е възложен по силата на Регламента за ЕМП.

Освен това в качеството си на директор по планирането и решенията в областта на преструктурирането избраният кандидат ще отговаря за една от трите дирекции за планиране и решения в областта на преструктурирането. По-специално избраният кандидат:

ще управлява ежедневната работа на дирекцията и ще осигурява нейното гладко и ефективно функциониране, което ще включва също тясно сътрудничество с други сфери на дейност на ЕСП, по-специално с другите две дирекции за преструктуриране,

ще ръководи и направлява изготвянето на планове за преструктуриране на субектите, които попадат в обхвата на отговорностите на дирекцията,

ще ръководи и направлява подготвянето на действия и ако е необходимо, изготвянето на решения за преструктуриране на субектите, които попадат в обхвата на отговорностите на дирекцията,

ще управлява сътрудничеството с националните органи за преструктуриране, които попадат в обхвата на отговорностите на дирекцията,

ще отговаря за надзора и управлението на цялостното сътрудничество с ЕЦБ в контекста на работата между вътрешните екипи за преструктуриране и съвместните надзорни екипи за субектите, които попадат в обхвата на отговорностите на дирекцията,

ще допринася, като член на висшето ръководство на ЕСП, за определянето на политиките и мисията на ЕСП,

ще координира планирането на работата на равнището на дирекцията и ще определя цели и приоритети в рамките на цялостното стратегическо планиране на ЕСП,

ще координира работата на отделите, които съставляват дирекцията, и ще мотивира и подпомага ръководството на средно ниво при постигането на неговите цели и при реализирането на неговия потенциал и този на неговите служители,

ще следи за постигането на целите на дирекцията при спазване на определените срокове и стандарти за качество и ще наблюдава и оценява постигнатия напредък,

ще осигурява безпроблемно сътрудничество и комуникация с другите членове на Съвета, другите директори и другите дирекции,

ще насърчава положителните практики по отношение на вътрешните и външните заинтересовани страни на дирекцията, и

ще осъществява и поддържа връзка с институциите и органите на ЕС и с други публични органи и частни субекти по въпроси, попадащи в обхвата на отговорностите на дирекцията.

Избраният кандидат ще докладва на председателя на ЕСП за личния си принос като директор по планирането и решенията в областта на преструктурирането.

Критерии за допустимост

Към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

гражданство: да бъдат граждани на държава — членка на Европейския съюз,

степен или диплома за висше образование:

да притежават образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на обучението за придобиване на висше образование е четири или повече години, или

да притежават образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от най-малко една година, когато нормалната продължителност на обучението за придобиване на висше образование е най-малко три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в следдипломния професионален опит, изискван по-долу),

професионален опит: да притежават най-малко 20 години следдипломен професионален опит, натрупан след придобиването на горепосочената квалификация, от които поне десет години в области, свързани с надзора, преструктурирането или прекратяването на дейността на финансови институции и регулирането на финансовите пазари (1),

опит на висше управленско равнище: най-малко пет години професионален опит в ръководенето на организация на висша управленска длъжност (2), и

езици: да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят задоволително поне още един от официалните езици на Европейския съюз (3). Комисиите за подбор могат да проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждането на част от събеседването на този друг език;

Няма възрастова граница.

Критерии за подбор

Кандидатите трябва да притежават:

задълбочени познания относно банковия и финансов сектор,

задълбочен опит в една или повече от следните области: надзор, преструктуриране или прекратяване на дейността на финансови институции и регулиране на финансовите пазари,

силни лидерски умения и опит в работата в мултикултурна среда,

способност за разработване и осъществяване на стратегическа визия,

доказана способност за взимане и изпълнение на решения както на стратегическо, така и на оперативно ниво,

опит в успешното ръководене на големи мултидисциплинарни (и в най-добрия случай — мултикултурни) екипи на висше управленско равнище и в мотивирането на персонала да постига висока ефективност,

отлични умения за общуване, за представяне и за изграждане на междуличностни отношения,

отлични умения за водене на преговори, както и способност за изграждане на добри работни отношения с представители на високо равнище на съответните заинтересовани страни,

отлично владеене на английски език, тъй като това е работният език на ЕСП.

Познанията за институциите на ЕС и за процесите на ЕС за вземане на решения, както и опитът в други европейски и международни процеси от значение за дейностите на Съвета ще бъдат категорично предимство.

Независимост и декларация на интереси

Членовете на Съвета в рамките на пленарно и изпълнително заседание трябва да действат независимо и единствено в интерес на Съюза и не могат нито да искат, нито да приемат указания от институциите или органите на Европейския съюз, от правителствата на държавите членки или от друг публичен или частен орган.

След като бъде назначен на длъжността член на Съвета и директор по планирането и решенията в областта на преструктурирането, избраният кандидат ще бъде служител на пълен работен ден и няма да може да заема никаква друга длъжност на национално равнище, на равнище ЕС или на международно равнище.

Преди назначаването си той ще трябва да представи:

декларация, че поема ангажимент да действа независимо в полза на обществения интерес, и

декларация по отношение на всички интереси, които биха могли да бъдат счетени за накърняващи независимостта на кандидата.

Кандидатите трябва да потвърдят в своята кандидатура готовността си да направят това (4). Когато бъде назначен, членът на Съвета ще трябва да спазва разпоредбите на Кодекса за поведение и като директор по планирането и решенията в областта на преструктурирането ще трябва да съблюдава Кодекса за етично поведение и за добро административно поведение на персонала на ЕСП.

ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ

1.

След като се допита до ЕСП, Европейската комисия създава комисия за подбор, която разглежда всички кандидатури. Кандидатите, за които се счита, че притежават най-подходящия профил за длъжността член на Съвета и директор по планирането и решенията в областта на преструктурирането, ще бъдат поканени на събеседване с тази комисия за подбор.

2.

След тези събеседвания комисията за подбор изготвя първоначален списък с кандидати въз основа на техните качества и критериите за подбор, посочени в обявата за свободно работно място. Тези кандидати могат да бъдат поканени на допълнителни събеседвания с Консултативния комитет по назначенията (ККН) към Европейската комисия. Преди това събеседване те ще преминат изпити по модела „Център за оценяване“, които ще бъдат проведени от външни консултанти по подбор на персонал.

3.

ККН приема списък на одобрените кандидати. Тези кандидати ще бъдат поканени на събеседване с един или повече членове на Европейската комисия.

4.

Въз основа на резултата от този процес на подбор и след като изслуша Съвета в рамките на пленарно заседание, Европейската комисия приема списък с одобрени подходящи кандидати за длъжността член на Съвета и директор по планирането и решенията в областта на преструктурирането. Списъкът на одобрените кандидати се изпраща на Европейския парламент за одобрение и същевременно се уведомява Съветът на Европейския съюз.

По практически съображения и за да може процедурата за подбор да приключи възможно най-бързо, което е в интерес както на кандидатите, така и на институцията, Европейската комисия ще проведе процедурата за подбор единствено на английски език. Тя ще вземе нужните мерки, така че да не се предоставя неправомерно предимство на кандидатите, за които този език е майчин език.

5.

След това Европейската комисия представя на Европейския парламент за одобрение предложение за назначаване на член на Съвета и директор по планирането и решенията в областта на преструктурирането.

След одобрението на това предложение Съветът приема решение за изпълнение за назначаване на члена на Съвета и директор по планирането и решенията в областта на преструктурирането. Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство.

От кандидатите може да се изиска да преминат други събеседвания и/или тестове в допълнение към горепосочените.

Предложението на Европейската комисия до Европейския парламент за назначаване на члена на Съвета и директор по планирането и решенията в областта на преструктурирането ще бъде изготвено въз основа на настоящата покана за представяне на кандидатури. Включването в списъка с одобрени кандидати, който трябва да бъде изпратен на Европейския парламент, или в предложението за назначаване не е гаранция за назначаване. Кандидатите следва да имат предвид, че списъкът с одобрените кандидати ще бъде публично оповестен, след като бъде приет от Европейската комисия.

Равни възможности

Институциите на Европейския съюз прилагат политика на равни възможности и приемат кандидатури без дискриминация на основание на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Условия за работа

Членът на Съвета и директор по планирането и решенията в областта на преструктурирането ще бъде назначен за неподновяем срок от пет години.

Що се касае до възнагражденията и пенсионната възраст, статутът на члена на Съвета и директор по планирането и решенията в областта на преструктурирането ще бъде приравнен на този на секретаря на Съда на Европейския съюз съгласно предвиденото в Регламент № 422/67/EИО (5). Неговата заплата ще се основава на заплатата за степен AD 16, стъпка 3, спрямо която ще се прилага коефициент в размер на 101 % (6). Максималната възраст за пенсиониране обаче не се прилага по отношение на него. Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители се прилагат по аналогия за всички други условия за работа.

Мястото на работа е Брюксел (Белгия), където се намира седалището на ЕСП.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

Забележка:

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост, по-специално на изискванията за вида диплома и за професионалния и управленския опит, както и на тези за езиковите умения.

Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Кандидатстването се извършва посредством регистриране в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и като следвате указанията за различните етапи на процедурата. За да можете да въведете своята кандидатура, първо трябва създадете профил.

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за идентифициране на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи на процедурата за подбор. Поради това моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна във Вашия адрес на електронна поща.

За да попълните кандидатурата си, трябва да заредите автобиографията си във формат PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8 000 знака).

След като приключите онлайн регистрацията, ще получите електронно писмо с потвърждение, че Вашата кандидатура е регистрирана. Това електронно писмо ще съдържа и регистрационен номер, който ще бъде Вашият референтен номер по всички въпроси, свързани с Вашата кандидатура.

Ако не получите електронно писмо с потвърждение, Вашата кандидатура не е регистрирана!

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на своята кандидатура онлайн. Европейската комисия ще се свърже директно с Вас във връзка със състоянието на Вашата кандидатура. За да се улесни процесът на подбор, цялата комуникация с кандидатите относно настоящата процедура за подбор ще се извършва само на английски език.

Ако имате увреждане, което не Ви позволява да се регистрирате онлайн, може да изпратите своята кандидатура (автобиография и мотивационно писмо) в печатен вид с препоръчано писмо на следния адрес: European Commission, Directorate-General for Human Resources and Security, Unit for Executive Staff and CCA Secretariat, SC11 8/35, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, като посочите ясно: Vacancy Notice Member of the Board and Director of Resolution Planning and Decisions (COM/2017/20023). Датата на пощенското клеймо не може да е по-късна от крайния срок за регистрация. Всяка по-нататъшна кореспонденция между Европейската комисия и Вас ще се осъществява по пощата. В този случай към кандидатурата трябва да приложите удостоверение за увреждането, издадено от компетентен орган. На отделен лист трябва също да посочите специалните условия, които според Вас ще бъдат необходими, за да се улесни участието Ви в подбора.

За повече информация и/или при евентуални технически проблеми моля, изпратете електронно писмо на адрес: .

Краен срок

Краен срок за кандидатстване: 22 септември 2017 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12,00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Ваша е отговорността да приключите онлайн регистрацията в срок. Настоятелно Ви съветваме да не изчаквате до последните дни, за да кандидатствате — натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте я завършили, при което ще се наложи да повторите целия процес отначало. След изтичане на срока за подаване на регистрациите вече няма да имате възможност да въвеждате данни. Закъснели регистрации няма да бъдат приемани.

Комисията си запазва правото да удължи крайния срок за това свободно работно място единствено чрез публикация в Официален вестник на Европейския съюз.

Важна информация за кандидатите

На кандидатите се напомня, че работата на комисиите за подбор е поверителна. На кандидатите и на всяко друго лице, действащо от тяхно име, се забранява да осъществяват пряк или непряк контакт с членовете на тези комисии.

Защита на личните данни

Комисията и ЕСП ще следят за това личните данни на кандидатите да бъдат обработвани в съответствие с Регламент (EО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (7).


(1)  Професионалният опит ще се счита от датата, на която кандидатът е придобил минималната квалификация за достъп до съответния профил. Вземат се предвид само надлежно документирани професионални дейности (т.е. платената трудова заетост или самостоятелна заетост). Работата на непълно работно време се отчита пропорционално на процента на отработени часове на пълно работно време. Периодите на образование или обучение и неплатените стажове не се вземат под внимание. Дейностите, финансирани със стипендии или с безвъзмездни средства, и докторантурите могат да бъдат зачетени за професионален опит с максимална продължителност от 3 години.

(2)  От кандидатите се изисква изрично да посочат за всяка заемана управленска/ръководна длъжност: 1) званието и функцията на заеманите длъжности; 2) броя на подчинените служители при заемането на тези длъжности; 3) размера на управлявания бюджет; и 4) броя на йерархичните нива над и под заеманата длъжност, както и броя на длъжностите на същото ниво.

(3)  Регламент № 1 за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (ОВ P 17, 6.10.1958 г., стр. 385).

(4) https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/code_of_conduct.pdf (PDF)

https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_ps_2015_12.pdf (PDF)

(5)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1967R0422:..., изменени с Регламент (ЕС, Евратом) № 904/2012: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:269:0001...

(6)  Вж. член 66 от Регламент № 31(ЕИО), 11 (ЕОАЕ), установяващ Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:...

(7)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news