Новини

euЕвропейската комисия отправи призив към държавите членки да отредят приоритет на социалните инвестиции и да модернизират своите социални системи. Това означава по-добре функциониращи стратегии за активно приобщаване и по-ефикасно и ефективно разходване на бюджета в социалната сфера. Призивът е отправен чрез съобщението относно социалните инвестиции за растеж и сближаване, което Комисията прие току-що.

В съобщението се предлагат и насоки за държавите членки как най-успешно да използват финансовата подкрепа от ЕС, по-специално от Европейския социален фонд, за постигането на набелязаните цели. Чрез европейския семестър Комисията ще следи отблизо резултатите, които постигат системите за социална закрила на отделните държави членки, и ще изготви, ако е необходимо, препоръки за отделните държави.

„Социалните инвестиции са изключително важни, за да излезем от кризата по-силни, по-сплотени и по-конкурентоспособни. В рамките на своите бюджетни възможности държавите членки трябва да пренасочат вниманието си към инвестициите в човешки капитал и социално сближаване. Това може да е от голямо значение, ако искаме да постигнем истински напредък по изпълнението на целите на стратегията „Европа 2020". Социалните инвестиции днес помагат на държавите членки да избегнат една много по-висока финансова и социална цена в бъдеще", заяви комисарят за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор.

Социалните последици от настоящата финансова криза са много сериозни. Пакетът за социални инвестиции, току-що представен от Комисията, дава на държавите членки насоки за по-ефективни и ефикасни социални политики в отговор на сериозните предизвикателства, пред които са изправени в момента. Сред тях са големите финансови затруднения, увеличаващата се бедност и социална изолация, както и рекордната безработица, особено сред младите хора. От друга страна се прибавят предизвикателствата на застаряващите общества и по-малобройното население в трудоспособна възраст, които подлагат на изпитание устойчивостта и адекватността на националните социални системи.

Пакетът за социални инвестиции включва препоръка на Комисията за борба с детската бедност, в която се призовава за интегриран подход към съобразените с децата социални инвестиции. Инвестициите в децата и младите хора са особено ефективно средство за изкореняване на предаваните от поколение на поколение бедност и социална изолация и за увеличаване на възможностите на по-късен етап в живота.

Пакетът за социални инвестиции представлява рамка на интегрираната политика, в която се отчитат социалните, икономическите и бюджетните различия между държавите членки. Вниманието е съсредоточено върху:

- Осигуряването на гаранции, че системите за социална закрила отговарят на нуждите на хората в критични моменти от техния живот. Необходимо е да се направи повече, за да се намали рискът от социален срив и по този начин да се избегнат по-големи социални разходи в бъдеще.

- Опростените и по-добре насочени социални политики за осигуряване на адекватни и устойчиви системи за социална закрила. При съпоставими или по-малки бюджети някои държави постигат по-добри социални резултати от други, като така доказват, че разходването на средства за социална политика може да бъде и по-ефективно.

- Подобряване на стратегиите за активно приобщаване в държавите членки. Достъпните и качествени грижи и образование в детска възраст, превенцията на преждевременното напускане на училище, обучението и съдействието при търсене на работа, подпомагането на жилищното настаняване и достъпните здравни грижи са сфери на политиката, които имат силно изразено измерение на социални инвестиции.

Контекст

Пакетът за социални инвестиции е изготвен въз основа на анализ на данни (напр. Прегледа на заетостта и социалното развитие в Европа за 2012 г - вж. IP/5/13) и съществуващи добри практики, които показват, че държавите членки с траен ангажимент към социалните инвестиции - т.е. към помощи и услуги, които подобряват уменията и капацитета на хората - имат по-нисък процент на изложените на риск от бедност или социална изолация, по-високи образователни постижения, по-голяма заетост, по-нисък дефицит и по-висок БВП на глава от населението.


Пакетът за социални инвестиции включва съобщение, представящо рамката на политиката, конкретни действия, които да бъдат предприети от държавите членки и Комисията, и насоки относно използването на фондовете на ЕС в подкрепа на реформите. Съобщението се придружава от:

 • Препоръката на Комисията „Инвестициите в децата - изход от порочния кръг на неравностойното положение", която представя рамка на интегрирана политика за подобряване на възможностите на децата;
 • Работен документ на службите на Комисията, представящ данни относно демографските и социалните тенденции и ролята на социалните политики в отговор на социалните, икономическите и макроикономическите предизвикателства пред ЕС;
 • Работен документ на службите на Комисията в продължение на препоръката на Комисията от 2008г. относно активното приобщаване на изключените от пазара на труда лица;
 • Трети двугодишен доклад относно социалните услуги от общ интерес, предназначен да помогне на публичните органи и заинтересованите страни в разбирането и изпълнението на преработените правила на ЕС относно социалните услуги;
 • Работен документ на службите на Комисията относно дългосрочните грижи, в който са представени предизвикателствата и вариантните на политика;
 • Работен документ на службите на Комисията относно борбата с бездомността, в който се разглеждат положението по отношение на бездомността в Европейския съюз и възможните стратегии;
 • Работен документ на службите на Комисията относно инвестициите в здравеопазването, съдържащ стратегии за подобряване на ефективността и ефикасността на здравните системи в условия на по-ограничен бюджет за обществено здравеопазване и обсъждащ начините, по които здравето може да допринесе за увеличаването на човешкия капитал и постигане на по-добро социално приобщаване;
 • Работен документ на службите на Комисията, представящ как Европейският социален фонд ще допринесе за изпълнението на Пакета за социални инвестиции.

Пакетът за социални инвестиции се основава на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване и допълва други скорошни инициативи на Комисията за преодоляване на социалните и икономическите предизвикателства пред Европа, а именно Пакетът за трудовата заетост, Пакетът за младежката заетост и Бялата книга относно пенсиите. Тези инициативи дадоха на държавите членки допълнителни насоки относно националните реформи, необходими за да се спазят ангажиментите във връзка с договорените в рамките на „Европа 2020" цели.


Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news